top of page

 
Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno – Master Plan
 

Strategický dokument „Master Plan“ má za cieľ definovať širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. Strategický dokument stanovuje rámec dlhodobého rozvoja založený na analýze súčasného stavu prístavu a širších vzťahov a modelovaní potenciálnych scenárov rozvoja. Cieľom rozvojových aktivít bude najmä obnovenie postavenia vodnej dopravy v rámci národnej ekonomiky a v rámci TEN-T koridoru Rýn-Dunaj a základnej siete TEN-T ako rovnocennej, ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu. Ďalším cieľom modernizácie bude poskytovať v prístave Komárno prístavné služby spojené s vodnou dopravou tak, aby boli svojou kvalitou a komplexnosťou porovnateľné s modernými zahraničnými prístavmi na Dunaji.

 

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu dňa 23. júna 2022 (štvrtok) o 14:00 hod vo veľkej zasadačke Mestského úradu Komárno, Námestie gen. Klapku 1, Komárno.

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a strategický dokument „Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno“ sú k nahliadnutiu na informačnom portáli MŽP SR

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-plan-rozvoja-verejneho-pristavu-komarno-master-plan

 

Na stiahnutie:

Informácia o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu

ministerstvo_dopravy_a_výstavby_logo.png
Aquatis logo transparent png.png

Kto je kto v projekte Master Plana štúdia realizovateľnosti vo verejnom prístave Komárno:

Verejné prístavy, a.s. – implementačný subjekt:

Aquatis, a.s., Praha – dodávateľ odborných štúdií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - príjemca finančnej pomoci EÚ 

Prezentácie z predstavenie Master Planu a štúdie realizovateľnosti pre verejný prístav Komárno:

Verejné prístavy - kliknite SEM

Aquatis, a.s. - kliknite SEM

MAHART - kliknite SEM

Verejný prístav

 

Verejným prístavom je vymedzené územie vrátane vodnej časti, stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prekladanie, skladovanie, opracovanie a dopravu tovarov, naloďovanie a vyloďovanie cestujúcich a ochranu plavidiel pri prechode ľadochodov a povodňových prietokov, ako aj na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkou plavidiel a ich opravou, rekonštrukciou alebo stavbou.

Verejný prístav Komárno zabezpečuje nákladnú, ako aj osobnú lodnú dopravu. 

Master Plan Komárno Joint Working Group Meeting 2018

 

6. september 2018, Komárno

Komárno nákladný prístav mapa pohľad zho
bottom of page