top of page

OD 8. JÚNA 2020:

PRÍKAZ PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNÉHO PRÍSTAVU  Č. 13/2020 - klik SEM

OD 05. JÚNA 2020:

PLAVEBNÉ OPATRENIE č. 24/2020

o mimoriadnom režime plavby  na vodných cestách SR

klik SEM

- ROZHODNUTIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR: 

Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom a strojvodcom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariad'uje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. 

 

Pre kompletné znenie rozhodnutia kliknite SEM.  

FROM 8 JUNE 2020:

COMMAND OF PUBLIC PORT AUTHORITY

No. 13/2020 - click HERE

 

FROM 01 JUNE 2020:

NAVIGATION REGULATION no. 22/2020

on emergency navigational regime on the waterways of the Slovak Republic

- CURRENT REGULATIONS OF THE CHIEF HEALTH OFFICER

OF THE SLOVAK REPUBLIC: 

Freight drivers, cargo crews, train drivers and rail freight drivers entering the territory of the Slovak Republic for the purpose of transporting, loading and unloading goods are required to use FFP2 or FFP3 respirators when loading and unloading goods. Reduce direct contact with staff abroad and have a vehicle equipped with rubber gloves for use as needed and disinfectants for regular hand cleaning.

 

bottom of page