top of page

Danube-Black Sea Gateway Region

Regional and Transport development in the Danube – Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region

Dňa 23. októbra 2015 vyhlásil Interreg Nadnárodný Program Dunaj výzvu na predkladanie žiadostí o grant.

Projekt Danube – Black Sea Gateway bol v tejto výzve úspešný a spoločnosť Verejné prístavy, a.s. sa zapojila do jeho realizácie ako jeden z projektových partnerov. Spolu je do projektu zapojených tridsať partnerov z desiatich krajín. Celková výška rozpočtu projektu je 2.200.000 EUR, z čoho sú pre spoločnosť Verejné prístavy, a.s. alokované finančné prostriedky vo výške 136.220,00 EUR.  Realizácia projektu prebieha od 1. januára 2017 s plánovaným ukončením 30. júna 2019.

 

Vízia projektu

Aj napriek tomu, že región Dunaj-Čierne more má príležitosť stať sa veľmi dôležitou bránou pre nákladnú dopravu zo strednej Európy do oblasti Kaspického mora

a na Ďaleký východ, súčasný stav infraštruktúry

a organizačnej štruktúry nebude postačujúci na to, aby prevzal plánovanú globálnu úlohu a rastúci dopyt po doprave. V globálnej konkurencii s ďalšími spôsobmi dopravy, musí brána regiónu Dunaj-Čierne more podporovať svoj profil a poučiť sa z príkladov osvedčených postupov v iných regiónoch.

 

Ciele projektu

Všeobecným cieľom projektu je pripraviť región Dunaj - Čierne more ako bránu pre nákladné dopravné spojenia zo strednej Európy do Čierneho mora, Kaspickej oblasti

a na Ďaleký východ. Cieľom projektu je zlepšiť udržateľnosť dopravného systému, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v regióne, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach, ktoré ponúka brána Dunaj - Čierne more ako aj zlepšiť podnikateľské prostredie

a prilákať podnikanie a náklad do tohto regiónu. Na základe uvedeného bude možné využiť súčasný rozvojový a podnikateľský potenciál prístavov v Dunajskom a Čiernomorskom regióne ako vstupnú bránu na svetové trhy.

 

Pracovné balíky projektu

● Štúdia potenciálu regiónu Dunaj – Čierne more

● Podrobný plán pre celý región Dunaj - Čierne more

● Príprava implementácie pilotných aktivít

● vytvorenie Platformy spolupráce

 

Očakávané výstupy projektu

Očakáva sa vytvorenie Vízie do roku 2040 pre udržateľnú dopravu v regióne Dunaj – Čierne more a vypracovanie podrobného pracovného plánu vychádzajúceho z vopred identifikovaných opatrení, chýbajúcich služieb, know-how a pod. Projekt vytvorí platformu spolupráce medzi príslušnými zúčastnenými stranami v regióne Dunaj Čierne more so spoločnou Víziou 2040 pre celý príslušný región a uvedie do praxe vybrané pilotné aktivity v nadväznosti na Víziu 2040 a v súlade s pracovným plánom.

 

Úloha spoločnosti Verejné prístavy, a.s.

Hlavnou úlohou spoločnosti Verejné prístavy, a.s. je spolupracovať na jednotlivých pracovných balíkoch projektu a prispieť k realizácii pilotnej aktivity. Zároveň, sa spoločnosť zapojí do nasledujúcich aktivít:

  • Organizovanie regionálneho workshopu k spracovaniu analýzy potenciálu

  • Vypracovanie Regionálneho akčného plánu, ktorý bude v súlade s Víziou 2040

  • Identifikovanie pilotného projektu v zmysle Regionálneho akčného plánu

  • Podieľanie sa na vytvorení Platformy spolupráce

bottom of page