top of page

DaHar –

Rozvoj vnútrozemských prístavov na Dunaji

Projekt DaHar – Rozvoj vnútrozemských prístavov na Dunaji bol úspešne ukončený v marci 2014. Zámerom projektu bolo vytvoriť spoločnú stratégiu vnútrozemských prístavov v malých a stredne veľkých mestách na Dunaji, ktorá prinesie ich ďalší rozvoj a posilnenie medzinárodného významu.

Obdobie realizácie: 04. 2011 – 03.2014

Rozpočet projektu: 1 966 100 EUR

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom bolo prispieť k lepšej integrácií vnútrozemskej plavby do univerzálneho dopravného logistického reťazca zameraním sa na multimodálny

a logistický rozvoj prístavov a prístavných oblastí pozdĺž Dunaja v európskom kontexte a to prostredníctvom.

 

Výstupy projektu pre Verejné prístavy, a.s.:

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu DaHar bol Lokálny akčný plán pre spoločnosť Verejné prístavy, a.s., ktorý stanovil akčné ciele, hlavné oblasti rozvoja

a konkrétne akcie v nasledovných oblastiach:

  • logistická infraštruktúra a moderné modely prevádzkovania verejných prístavov v SR,

  • zdokonalenie prepojenia prístavu Bratislava na cestnú a železničnú dopravu smerom do vnútrozemia,

  • integráciu prístavov do systému kontajnerových           a Ro – Ro služieb na Dunaji,

  • radarové informačné systémy a informačné technológie, podporujúce riadenie prístavov a prepravy tovaru,

  • splavnosť, odstránenie environmentálnych záťaží         a aktívna ochrana životného prostredia.

Lokálny akčný plán obsahuje aj konkrétne finančné požiadavky pre jednotlivé oblasti rozvoja a tvorí východiskový bod pre návrh investičných aktivít spracovaných v rámci európskeho projektu INWAPO.

bottom of page