top of page

Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zabezpečenie predmetu zákazky s názvom “Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno” zverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/352079

20.02.2017 – Výzva na predloženie ponuky

20.02.2017 – Súťažné podklady
14.03.2017 – Aktualizované súťažné podklady

14.03.2017 – Prehľad zmien

19.04.2017 – Oznámenie o zasadnutí komisie
19.04.2017 – Informácia o otváraní ponúk

27.07.2017 - Zasadnutie komisie- vyhodnocovanie ponúk časť ostatné
09.11.2017 - Zasadnutie komisie- vyhodnocovanie ponúk časť ostatné
21.11.2017 - Zasadnutie komisie- otváranie a Vyhodnocovanie ponúk časť kritéria

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť 1
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť 2

bottom of page