top of page

TalkNET -

dopravná a logistická sieť

23. júna 2016 bola otvorená druhá výzva na predkladanie projektov v rámci programu Interreg Stredná Európa. Projekt TalkNET bol predložený

do tejto výzvy. Celkovo je v projekte zapojených 18 partnerov z 9 krajín. Celkový predpokladaný rozpočet projektu je 2.732.088,82 EUR, z ktorých má spoločnosť Verejné prístavy, a.s. predpokladaný rozpočet 187.296,70 EUR.

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť a posilniť spoluprácu nákladnej dopravy v strednej Európe s cieľom posilniť integráciu medzi prístavmi/pozemnými terminálmi a prevádzkovateľmi dopravy a zvýšiť efektívnosť a šetrnosť k životnému prostrediu v rámci multimodálnych logistických uzlov (prístavy a nákladné lokality). Optimalizácia jednotlivých druhov dopravy, ich kombinácia v nadnárodných multimodálnych reťazcoch, bude podporovať všeobecný cieľ programu: vytvoriť systém nákladnej dopravy v strednej Európe, ktorý bude schopný poskytnúť udržateľný prístup do

a zo stredoeurópskych trhov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Na dosiahnutie tohto cieľa TalkNET plánuje vytvoriť a posilniť koordináciu v rámci siete poskytovateľov nákladnej dopravy, zavedením harmonizovaných mechanizmov a nástrojov medzi partnermi s cieľom zlepšiť účinnosť multimodálnych uzlov a súvisiacich logistických služieb. Koordinácia bude zameraná na manažment a prepojenie prístavov/ vnútrozemských terminálov a ich environmentálnej výkonnosti, realizovať multimodálne platformy a služby šetrné k životnému prostrediu.

Úloha Verejných prístavov, a.s. v projekte

Verejné prístavy, a.s. majú, okrem iného, kompetencie v príprave a realizácii výstavby infraštruktúry

vo verejných prístavoch, vrátane vypracovania krátkodobých a dlhodobých konceptov rozvoja. Tieto vízie spoločnosti sú jasne prepojené s hlavnými cieľmi projektu, ktorými sú:

  • Integrácia prístavných terminálov a prevádzkovateľov dopravy (hlavne železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy);

  • Zlepšenie efektívnosti a udržateľnosti  dopravného uzla/terminálu;

Projektová dokumentácia má byť vypracovaná externými odborníkmi v úzkej spolupráci a pod dohľadom interného projektového tímu.

talknet webstranka print screen ilustrac

NAŠE AKTUÁLNE AKTIVITY

PROJEKTU TalkNET

(viac info TU)

bottom of page