PRESŤAHOVALI SME SA:

tá istá budova

5. poschodie

vchod cez osobnú vrátnicu

PRIDAJTE SA K NÁM:

 

KONTAKT:

sídlo spoločnosti: Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, Bratislava, 821 09

tel.: 02/2062 0522

ORSR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 4395/B.
IČO: 36 856 541

 

DIČ: 2022534008

IČ DPH: SK2022534008

IBAN: SK6102000000002416168551

PODATEĽŇA - OTVÁRACIE HODINY: v pracovné dni 9:00-12:00, 12:30-15:00 

 

e-mail pre všeobecné správy: vpas@vpas.sk

tel.: 02/ 2062 0522

e-mail pre zasielanie faktúr: faktury@vpas.sk

správa majetku: sprava@vpas.sk

tel.: 02/ 2062 0527

rozvoj a riadenie projektov: rozvoj@vpas.sk

tel.: 02/ 2062 0521

kontakt pre médiá: hovorca@vpas.sk

02/ 2062 0531

zodpovedná osoba pre GDPR: gdpr@vpas.sk

02/ 2062 0532

Kontaktné adresy:

Žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete zaslať na e-mailovú adresu info@vpas.sk .

Sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je potrebné podať písomne.

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôžeme zaručiť ich zaevidovanie v podateľni a následné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedenú e-mailovú adresu, ktorá je určená na prijatie otázok, žiadostí a podnetov. Iba tak vieme zabezpečiť ich riadne a včasné vybavenie.

GDPR: 

Práva dotknutej osoby

 

Verejné prístavy, a.s., Prístavná č.10, 821 09 Bratislava, IČO 36856541

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, platiteľov, žiadateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 

a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

 

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

 

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Verejné prístavy, a.s. Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 856 541, prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu:

 

Kontakt na zodpovednú osobu:

Verejné prístavy, a.s.,

Prístavna 10, 821 09 Bratislava

emailová adresa : gdpr@vpas.sk 

Súbor na stiahnutie:

Práva dotknutej osoby

Informácie pre verejnosť:

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie:

informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie /§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií/

 

aktualizované dňa: 05.04.2018

 

1.   Miesto, čas a spôsob získavania informácií 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov možno podať:

 

poštou na adresu:

Verejné prístavy, a. s.

Právne oddelenie

Prístavná 10

821 09 Bratislava

 

telefonicky na č.: +421 /2/ 2062 0524

na e-mailovú adresu: info@vpas.sk

osobne: v sídle spoločnosti na Právne oddelenie, Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava (v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 15:00 hod.)

 

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

 

2.   Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

 

Sťažnosti možno podať podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z.:

 

poštou na adresu:

Verejné prístavy, a. s.

Právne oddelenie

Prístavná 10

821 09 Bratislava

 

na e-mailovú adresu: info@vpas.sk

osobne: v sídle spoločnosti na Právne oddelenie, Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava (v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 15:00 hod.)

 

3. Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podať:

 

poštou na adresu:

Verejné prístavy, a. s.

Prístavná 10

821 09 Bratislava

 

na e-mailovú adresu: vpas@vpas.sk

osobne: v sídle spoločnosti na Sekretariát, Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava (v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 15:00 hod

Na stiahnutie:

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Vyhláška MF SR 481-2000Z.z., stav k 29.3.2018

Zákon č. 211-2000Z.z. 29032018

 
 
 
 
 

© 2017-2020, Verejné prístavy, a.s.