top of page

Na rozvoji verejných prístavov môžeme pracovať aj vďaka podpore našich partnerov:

logo OPII a MDV_KF.jpg

PRIDAJTE SA K NÁM:

Bratislava - sídlo spoločnosti

KONTAKT:

sídlo spoločnosti: Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10,

Bratislava, 821 09

tel.: 02/2062 0522

ORSR Mestského súdu Bratislava III.,
oddiel Sa, vložka č. 4395/B.
IČO: 36 856 541

 

DIČ: 2022534008

IČ DPH: SK2022534008

IBAN: SK6102000000002416168551

PODATEĽŇA - OTVÁRACIE HODINY:

v pracovné dni 9:00-12:00, 12:30-15:00

 

POBOČKA BRATISLAVA - OTVÁRACIE HODINY:

v pracovné dni 7:00-19:00 

POBOČKA KOMÁRNO - OTVÁRACIE HODINY:

v pracovné dni 8:00-16:00

 

e-mail pre všeobecné správy: vpas@vpas.sk

tel.: 02/ 2062 0522

e-mail pre zasielanie faktúr: faktury@vpas.sk

správa majetku: sprava@vpas.sk

tel.: 02/ 2062 0530

rozvoj a riadenie projektov: rozvoj@vpas.sk

tel.: 02/ 2062 0529

kontakt pre médiá: hovorca@vpas.sk

zodpovedná osoba pre GDPR: gdpr@vpas.sk

02/ 2062 0525

Kontaktné adresy:

Žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete zaslať na e-mailovú adresu info@vpas.sk .

Sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je potrebné podať písomne.

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný

e-mail, nemôžeme zaručiť ich zaevidovanie v podateľni

a následné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedenú e-mailovú adresu, ktorá je určená na prijatie otázok, žiadostí a podnetov. Iba tak vieme zabezpečiť ich riadne a včasné vybavenie.

GDPR: 

Práva dotknutej osoby

 

Verejné prístavy, a.s., Prístavná č.10, 821 09 Bratislava, IČO 36856541 ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie

o ochrane osobných údajov, v zmysle článku 13

a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Informácie pre verejnosť:

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie:

informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie /§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií/

 

aktualizované dňa: 05.04.2018

 

1.   Miesto, čas a spôsob získavania informácií 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

v znení neskorších predpisov možno podať:

 

poštou na adresu:

Verejné prístavy, a. s.

Právne oddelenie

Prístavná 10

821 09 Bratislava

 

telefonicky na č.: +421 /2/ 2062 0535

na e-mailovú adresu: info@vpas.sk

osobne: v sídle spoločnosti na Právne oddelenie, Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava (v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 15:00 hod.).

Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom v sídle prevádzkovateľa Verejné prístavy, a.s.

Informácie pre verejnosť
GDPR
Pre médiá
Komárno - pobočka
Prístav premávka online
bottom of page