top of page

Informácie pre verejnosť:

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie:

informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

aktualizované dňa: 05.04.2018

 

1.   Miesto, čas a spôsob získavania informácií 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov možno podať:

 

poštou na adresu:

Verejné prístavy, a. s.

Kancelária generálneho riaditeľa

Prístavná 10

821 09 Bratislava

 

telefonicky na č.: +421 /2/ 2062 0756

na e-mailovú adresu: info@vpas.sk

osobne: v sídle spoločnosti v Kancelárii generálneho riaditeľa, Verejné prístavy,

a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava (v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 15:00 hod.)

 

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

 

question-mark-1495858_1920.jpg

2.   Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

Sťažnosti možno podať podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov:

poštou na adresu:

Verejné prístavy, a. s.

Právne oddelenie

Prístavná 10

821 09 Bratislava

 

na e-mailovú adresu: info@vpas.sk

osobne: v sídle spoločnosti na Právne oddelenie, Verejné prístavy,

a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava (v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 15:00 hod.)

bottom of page