top of page

PLAVEBNÉ OPATRENIE: ZASTAVENIE PLAVBY NA DUNAJI

Updated: Sep 30, 2022

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., informuje o plavebnom opatrení Dopravného úradu

a Slovenského vodohospodárskeho podniku o zastavení plavby na vodnej ceste a znížení hladiny Dunaja.


PLAVEBNÉ OPATRENIE č. 123/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj v úseku od r.km 1865,400 po km 8,300 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo.


V zmysle §39 písm. g) a písm. o) bod 3. zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) Dopravný úrad ukladá toto plavebné opatrenie, ktorým


od 28. septembra 2021 od 12:00 hod. do odvolania nariaďuje zastavenie plavby na vodnej ceste Dunaj v úseku od r.km 1865,400 po Vodné dielo Gabčíkovo km 8,300 prívodného kanála.


Dôvodom zastavenia plavby je zníženie vodnej hladiny na kótu 128,200 m n.m na stupni Gabčíkovo, ktoré je potrebné na vykonanie opráv poškodeného asfaltovo betónového tesnenia v prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo. Zastavenie plavby sa nevzťahuje na plavidlá správcu vodného toku

a prievoznú loď plávajúcu v úseku Vojka – Kyselica.


Predpokladaný termín obnovenia plavby je od 4.10.2021.


DÚ upozorňuje prevádzkovateľov plavidiel s ponorom väčším ako 2m, stojacich v bazénoch Pálenisko

a Opravovňa lodí, aby počas znižovania hladiny od 29.09.2021 zabezpečili na týchto plavidlách dohľad, z dôvodu možného rizika nasadnutia týchto plavidiel.


Vodcovia plavidiel sú povinní prispôsobiť plavbu v zmysle tohto plavebného opatrenia a budú dôsledne dodržiavať príkazy vydávané kapitanátom Bratislava (kanál VHF 22, tel. č. +421 2 48 777 626)

a riadiacim centrom plavebných komôr VD Gabčíkovo (kanál VHF 78, tel. č.: +421 31 559 45 39).


V súvislosti s týmto opatrením vydal Slovenský vodohospodársky podnik nasledovné oznámenie:


Oznámenie SVP
.pdf
Download PDF • 352KB

foto: pixabay.com

Comments


bottom of page