top of page

OBSTARÁVANIE: ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI PRE VEREJNÝ PRÍSTAV BRATISLAVA

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., vyhlasuje obstarávanie na vypracovanie dokumentu Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava:


Súťažné podklady sú dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13875/summary


Oznámenie o zverejnení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie je dostupné na: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414753-2021:TEXT:SK:HTML


Oznámenie o zverejnení verejného obstarávania zverejnené v Slovenskom vestníku verejného obstarávania dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/516614

Comments


bottom of page