top of page

MASTER PLAN KOMÁRNO: INFORMÁCIA O VEREJNOM PREROKOVANÍ

Updated: Jun 22, 2020

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložila Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 14.04.2020 Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno“ (ďalej tiež ako „Master Plan“) spolu s návrhom strategického dokumentu podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).


V zmysle zákona sa uskutoční verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu dňa 9. júla 2020 (štvrtok) o 15:00 hod vo veľkej zasadačke Mestského úradu Komárno, Námestie gen. Klapku 1, Komárno.

Program verejného prerokovania:

  1. Úvod

  2. Predstavenie Návrhu strategického dokumentu (zástupca spoločnosti AQUATIS a.s.)

  3. Predstavenie Správy o hodnotení strategického dokumentu (zástupca spoločnosti AQUATIS a.s.

  4. Diskusia

  5. Záver a ukončenie verejného prerokovania

Správa o hodnotení strategického dokumentu a strategický dokument „Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno“ sú k nahliadnutiu na Webovom sídle Verejných prístavov, a.s.:


a na informačnom portáli MŽP SR:留言


bottom of page