top of page

Projekt Master plan a Štúdia realizovateľnosti verejného prístavu Komárno

Projekt Master plan a Štúdia realizovateľnosti verejného prístavu Komárno je financovaný z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Tento projekt je súčasťou globálneho projektu, ktorý si kladie za cieľ vyvinúť integrovanú sieť vnútrozemských multimodálnych prístavov pozdĺž Dunaja na podporu udržateľnej dopravy a regionálneho rozvoja.

 

Obdobie realizácie: 01.09.2016 - 31.12.2020

Celkové oprávnené výdavky projektu: 673.100,00 EUR

Hlavným cieľom projektu je

  1. Vypracovanie Master planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu Komárno pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy.

  2. Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti pre rozvoj prístavu v Komárne, ktorá bude nadväzovať na Master plan a posúdi rôzne alternatívy možnosti modernizácie verejného prístavu Komárno.

 

Prostredníctvom projektu bude vypracovaná dokumentácia potrebná na definovanie rozsahu a spôsobu modernizácie verejného prístavu Komárno, ktorou sa prispeje k obnoveniu jeho postavenia v rámci národnej ekonomiky, a v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu.

Viac informácií o programe CEF nájdete na:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Dokumenty na stiahnutie:

Master plan (226MB)

bottom of page