top of page

17. september 2018

Guidelines for industrial development initiatives in ports 

 

SK: Spločnosť Verejné prístavy, a.s. vypracovala v rámci nadnárodného Projektu DAPhNE štúdiu zameranú na možnosti priemyselného rozvoja prístavov na Slovensku („Guidelines for industrial development initiatives in ports“). Štúdia sa venovala najmä legislatívnemu rámcu priemyselných parkov a možností ich prepojenia

s prístavmi na Slovensku.

****

EN: Within the transnational project DAPhNE Public ports, jsc. has elaborated study focusing on the possibilities for industrial development of ports in Slovakia ("Guidelines for industrial development initiatives in ports"). The study focused mainly on the legislative framework of industrial parks and the possibilities of their interconnection with the ports in Slovakia.

 

5. september 2018

Report on PPPs in the Danube Region

 

SK: Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vypracovala v rámci nadnárodného Projektu DAPhNE Národný dotazník a Národný report, zameraný na možnosti využitia projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri rozvoji prístavov na Slovensku. Dokumenty boli vypracovanie

v spolupráci so zainteresovanými partnermi ako verejného tak i súkromného sektora.

****

EN: Within the transnational project DAPhNE Public ports, jsc. has submitted the National Questionnaire and the National Report focused on the possibilities of using public-private partnership projects (PPP) for the development of ports in Slovakia. Documents were developed in cooperation with relevant public and private stakeholders.

29. júl 2018

National Legal Report a National State-aid Report 

SK: Verejné prístavy odovzdali v rámci nadnárodného projektu DAPhNE „National Country Reports  (Legislation & Port Funding)“ / štúdiu  Stav legislatívy týkajúcej sa prístavov a štúdiu Schémy štátnej pomoci.   Cieľom dvoch štúdií bolo zamerať sa na možnosti zlepšenia

a harmonizácie  legislatívy týkajúcej sa prístavov, identifikovať relevantné inštitúcie, zapojené

do rozdeľovania a schvaľovania fondov týkajúcich sa investícií do prístavov a taktiež skúmanie spôsobov štátnej pomoci.

 

V rámci prípravy uvedených dokumentov uskutočnil workshop za účasti zástupcov Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, Dopravného úradu

a Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

 

****

EN: Within the transnational project DAPhNE, Public ports, jsc. has submitted "National Country Reports (Legislation & Port Funding)." The two studies were intended to focus on the possibilities of improving and harmonizing port legislation, identifying the relevant institutions involved in the allocation and approval of funds related to investment in ports, and also examining the possibilities of in State aid.

 

Concerning the preparation of these documents,

the workshop was attended by representatives

of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, the Transport Authority and the Antimonopoly Office of the Slovak Republic.

Danube Ports Network – DAPhNE

Dňa 23. októbra 2015 vyhlásil Interreg Nadnárodný Program Dunaj výzvu na predkladanie žiadostí o grant. Projekt DAPhNE bol v tejto výzve úspešný a spoločnosť Verejné prístavy, a.s. sa zapojila

do jeho realizácie ako jeden z projektových partnerov. Celková výška rozpočtu projektu je 2.985.406,15 EUR, z čoho sú pre spoločnosť Verejné prístavy, a.s. alokované finančné prostriedky vo výške 188.255,00 EUR. Realizácia projektu prebieha od 1. januára 2017 s plánovaným ukončením 30. júna 2019.

 

Vízia projektu

Projekt vytvorí pre prístavy v Dunajskom regióne dobre spravovanú permanentnú platformu partnerov zameranú na spoluprácu na témach spoločného záujmu v oblasti prístavnej legislatívy, prístavnej administratívy, ako aj riadenia a rozvoja prístavov. Platforma umožní trvalé a dlhodobé výmeny informácií a bude riešiť najnaliehavejšie nedostatky prostredníctvom pokynov, odporúčaní a konkrétnych pilotných aktivít založených na osvedčených postupoch.

 

Ciele projektu

Lepšia koordinácia a nadnárodná integrácia dosiahnutá prostredníctvom pilotných aktivít a spoločných nástrojov vyvinutých súkromnými a verejnými členmi platformy bude viesť k spoločným riešeniam pri revízii

a harmonizácii právnych predpisov, správe a riadení prístavov v celom Dunajskom regióne. Spolupráca posilní inštitucionálne kapacity Dunajských prístavov ako kľúčových aktérov pre udržateľnú dopravu

a hospodársky rast. Zároveň posilní ich ekonomickú

a environmentálnu výkonnosť. Cieľom je prostredníctvom systematickej spolupráce vytvoriť spoločnú stratégiu rozvoja a harmonizovať nástroje vrátane schém štátnej pomoci pre stimulovanie verejných a súkromných investícií v prístavoch.

 

Pracovné balíky projektu

  • Legislatíva prístavov & financovanie

  • Správa prístavu & riadenie

  • Rozvoj prístavu

  • Stratégia rozvoja Dunajského prístavu a vytvorenie siete

 

Očakávané výstupy projektu

Hlavným očakávaným výstupom projektu je zriadenie platformy Dunajských prístavov zahrňujúcej približne 120 dobrovoľných členov, ktorí budú reprezentovať celú Dunajskú komunitu. Členovia budú mať prístup

k výstupom a výsledkom projektu a platforma bude slúžiť ako základňa pre budúce inovatívne projekty zamerané na výmenu skúseností a zvyšovanie kapacít.

Úloha spoločnosti Verejné prístavy, a.s.

Hlavnou úlohou spoločnosti Verejné prístavy, a.s. je spolupracovať na vytvorení jednotlivých dokumentov a participovať na vzniku testovacej verzie komunikačného systému. Okrem iného sa spoločnosť zapojí aj do nasledujúcich aktivít:

  • Vypracovanie správy o stave národnej legislatívy z oblasti činnosti verejných prístavov

  • Vypracovanie správy o schéme štátnej pomoci

  • Spracovanie analýzy o možnostiach financovania rozvoja prístavov z verejných zdrojov a prostredníctvom PPP

  • Podieľanie sa na vytvorení správy o stave rozvoja prístavov

IMG_20180621_114741_HDR_edited.jpg
IMG_20180621_123714_HDR_edited.jpg
bottom of page