top of page
logo OPII a MDV_KF.jpg

Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:

www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava (127MB)

Názov a sídlo prijímateľa: 

Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10 Bratislava

 

Názov projektu: 

Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava

 

Miesto realizácie projektu: 

Bratislava II – mestská časť Ružinov

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:

199 999,94 €

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie Technicko-ekonomickej štúdie: „Vybudovanie zázemia pre plavidlá

vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava“, ktorá identifikuje najvhodnejšiu technológiu pre služby súvisiace s tankovaním pohonných hmôt

a pitnej vody do plavidiel, zber odpadu (odčerpávanie fekálnych vôd, drenážnych vôd, zber použitého oleja, zber komunálneho odpadu, zber a odstraňovanie nebezpečného odpadu a iné), úpravu (čistenie/spracovanie) odpadu, jeho odvoz resp. vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody.

 

Súčasťou návrhu bude návrh konštrukcie a kapacity stanice, najvhodnejšej lokalizácie stanice v lokalite nákladného prístavu Bratislava v zmysle platnej legislatívy. Návrh zázemia pre plavidlá bude rešpektovať platnú legislatívu, zákony a vyhlášky týkajúce sa odpadového hospodárstva v Slovenskej republike.

bottom of page