top of page
logo OPII a MDV_KF.jpg

Vybudovanie terminálu LNG

vo verejnom prístave Bratislava

Projekt Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava je financovaný zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, Prioritná os 4 – Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), Špecifický cieľ 4.1 – Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste.

 

Prijímateľ:

Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10 Bratislava

 

Názov projektu:

Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave

Bratislava – predprojektová príprava

 

Miesto realizácie projektu:

Bratislava II – mestská časť Ružinov

 

Obdobie realizácie:

01.01.2019 – 28.02.2023

 

Celková zazmluvnená suma projektu:

574 720,- EUR

 

Prostriedky EÚ: 

287 360,- EUR

 

Hlavným cieľom projektu je nielen prispieť

k modernizácii služieb vo verejnom prístave Bratislava, ale taktiež formou podpory zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá prispieť k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

 

Realizácia projektu prispeje k ekologizácii verejného prístavu Bratislava v súlade s požiadavkami pre zavádzanie alternatívnych palív vo verejných prístavoch v rámci krajín EÚ. Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava. Štúdia realizovateľnosti identifikuje najvhodnejšiu technológiu na výrobu a distribúciu LNG pre verejný prístav Bratislava vzhľadom na jeho špecifiká, a to na základe porovnania dostupných technológií skvapalnenia, uskladnenia a čerpania LNG na trhu.

 

Realizáciou projektu sa zabezpečí spracovanie Štúdie realizovateľnosti pre Vybudovanie terminálu LNG

vo verejnom prístave Bratislava. Štúdia identifikuje

a porovná technológie na výrobu a distribúciu LNG

z pohľadu, environmentálneho, ekonomického a bezpečnostného.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:  www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia realizovateľnosti, časti 1, 2, 3 (65 MB)

Informácie o procese EIA: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vybudovanie-terminalu-lng-vo-verejnom-pristave-bratislava

bottom of page