Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava

Projekt Štúdia realizovateľnosti – modernizácia

a výstavba verejného prístavu Bratislava je spolufinancovaný z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Nadväzujúc na vypracovanú Stratégiu rozvoja verejného prístavu Bratislava – Masterplán II, predstavuje ďalší krok k modernizácii vymedzeného územia verejného prístavu v Bratislave.

Obdobie realizácie: 01.8.2020 - 31.12.2023

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 576 470 EUR

 

Hlavným cieľom projektu je spracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorá posúdi možnosti modernizácie a výstavby verejného prístavu Bratislava s navrhnutím takého funkčného využitia, ktoré zodpovedá potrebám a cieľom definovaným v dokumente Masterplan II. Súčasťou štúdie je aj identifikácia technológií infraštruktúry, ktoré sú z pohľadu súčasných požiadaviek na bezpečnosť a ekonomickú výhodnosť najvhodnejšie pre verejný prístav Bratislava. Predmetom štúdie je aj návrh a posúdenie modernizácie spevnených plôch v závislosti od ich navrhovaného využitia.

Medzi hlavné prvky, pre ktoré budú predmetom posúdenia sú najmä: prístavné múry a nautické vybavenie, zemné svahy s vybavením, konštrukcie vyväzovacích prvkov a prístavný bazén. Uvedené posúdenia a návrhy budú v súlade s požiadavkami medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako aj s platnými smernicami a legislatívou v SR a EÚ.

Štúdia realizovateľnosti sa vnútorne člení

na 3 časti:

  1. Technická štúdia

  2. CBA - Analýza nákladov a výnosov 

  3. Posúdenie vplyvov na životné prostredie

Viac informácií o programe CEF nájdete na:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Súbory na stiahnutie:

Podklady pre uchádzača (382 MB)