top of page

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU PRE OSOBY BEZ NEGATÍVNEHO TESTU NA COVID 19

Updated: Nov 4, 2020

PRÍKAZ PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNÉHO PRÍSTAVU Č. 15/2020


Zakazuje sa v období od 2. novembra 20200 5:00 hod. do 9. novembra 2020 do 01:00 hod.

z dôvodu ochrany života a zdravia vstup osôb, pešo alebo motorovými vozidlami do verejného prístavu Bratislava, Komárno a Štúrovo okrem nasledovných výnimiek:


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 856 541, ako prevádzkovateľ verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo, vydáva Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 15/2020 (ďalej aj ako „Príkaz“), podľa §5 ods. 5 zákona č. 338/2000 Z.z. Zákon

o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o vnútrozemskej plavbe“), a týmto Príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť,

v nasledovnom znení:

1. Zakazuje sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 do 01:00 hod.

z dôvodu ochrany života a zdravia vstup osôb, pešo alebo motorovými vozidlami do verejného prístavu Bratislava, Komárno a Štúrovo okrem nasledovných výnimiek:

a) osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným

od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1.novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

b) osoba pôsobiaca v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osoba v štátnozamestnaneckom pomere, osoba vykonávajúca prácu vo verejnom záujme a príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

c) príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

d) osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období

od 2.novembra 2020 do 9. novembra 2020,

e) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15.októbra 2020

f) dieťa do desiatich rokov veku,

g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby

s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou)

z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

k) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19

v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,

l) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov

a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív

a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

m) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,

n) vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-

o) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,

p) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,

q) vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

r) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,

s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.

2. Predloženie dokladu podľa bodu 1. možno nahradiť v prípadoch podľa 1. písm. e), g) až l) potvrdením o výnimke vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

3. Dodržiavať Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa a v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9.novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom prevádzkujúcim verejné aj súkromné prevádzky v areály verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo zakázať vstup zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, okrem výnimiek uvedených vo Vyhláške.

Týmto príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť v súlade s §5 ods. 5 zákona o vnútrozemskej plavbe.

Neuposlúchnutím tohto Príkazu sa dopustíte priestupku na úseku vnútrozemskej plavby podľa §40 zákona o vnútrozemskej plavbe a zároveň sa môžete dopustiť priestupku podľa zákona

č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov týmto Príkazom nie sú dotknuté.

Tento Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 15/2020 je platný a účinný odo dňa jeho zverejnenia s okamžitou platnosťou do 9. novembra 2020 do 01:00 hod.


Kompletné znenie dokumentu:


PPVP_C
._15-2020_-_Zakaz_vstupu_bez_test
Download _15-2020_-_ZAKAZ_VSTUPU_BEZ_TEST • 403KBComentarios


bottom of page