top of page

USMERNENIE: ZAZIMOVANIE PLAVIDIEL KOMÁRNO, ZIMA 2018/2019

Updated: Oct 15, 2019


Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodcov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel vo verejnom prístave Komárno na zimné obdobie 2018/2019. Verejné prístavy,a.s., ako prevádzkovateľ verejného prístavu Komárno vydáva na zazimovanie plavidiel v zimnom období 2018/2019 nasledovné usmernenie:


1. Užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel sú povinní v období zazimovania plavidiel sa riadiť Prevádzkovým poriadkom pre verejné prístavy na Dunaji článok 7 - ochrana plavidiel a územia verejných prístavov.


2. Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Komárno zabezpečujú Verejné prístavy, a.s., v zastúpení :

● Mgr. Adam Papp, manažér správy majetku VP, a.s.,

mail: adam.papp@vpas.sk, tel.č.+421 911 368 640

● p. Zoltán Mankovický, referent pokladne a evidencie VP, a.s. pobočka Komárno,

mail: pobkom@vpas.sk, tel.č. +421 908 766 623

● Ing. František Šajgalík, ved.odd. správy majetku VP, a.s.,

mail: frantisek.sajgalik@vpas.sk, tel. č.: +421 902 309 066

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava, závod Dunaj

● Dalibor Benčík, vedúci lodnej dopravy, mobil: +421 903 410 480

● Miklóš Maitz, tel.č. +421 903 426 196

● Upozornenie SVP, š.p.: V prístave Komárno je k dispozícii jeden tlačný remorkér BD KRUPINA. V prípade potreby premiestnenia nesamohybných plavidiel je potrebné si dohodnúť podmienky a zabezpečiť včasné objednanie služby v dostatočnom predstihu.


Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a.s., môže na základe žiadosti prevádzkovateľov plavidiel zabezpečiť dodanie služieb, u kontaktných osôb nasledovné:

● Ing. Igor Rechtoris, ved. Prístavu Komárno,

mail: rechtorisi@spap.sk, tel. č.:+ 421 903 801 414,

(údržba)

p. František Šefčík, ved. ref. výroby,

mail: sefcikf@spap.sk, tel. č.: +421 918 342 659,

(príjem objednávok za používanie pontónu SPaP,a.s., zapožičanie manipulačného lana,

odber vody vrátane poplatku za pripojenie, za pripojenie k zdroju elektrickej energie)

● p. Aurel Kriek, ved. ref. hospodárskej správy, mail: krieka@spap.sk, tel. č.:+421 903 240 593, (posypový materiál, elektrická energia)

Komárňanská plavebná spoločnosť, s.r.o., - pán Marián Molnár so svojim plavidlom LODIAR môže po dohode uskutočniť remorkáž plavidiel v rámci bazénov v prístave Komárno,

● p. Marián Molnár, tel.č. +421 907 161514,e-mail: molnarmaros@gmail.com


3. Prevádzkovatelia plavidiel sú povinní uhradiť:

● poplatky za remorkáž spoločnosti, ktorá remorkáž vykonala ihneď alebo v termíne podľa dohody avšak najneskôr pred odchodom plavidla z prístavu Komárno.

● poplatky za dodané služby od spoločnosti Slovenská plavby a prístavy, a.s., ktoré si prevádzkovateľ plavidla alebo majiteľ plavidla objednal u SPaP,a.s., a ktoré mu boli dodané (použitie pontónu SPaP,a.s., zapožičanie manipulačného lana, odber vody vrátane poplatku za pripojenie, pripojenie k zdroju elektrickej energie).

Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom k zadržaniu plavidla až do uskutočnenia úhrady. Potvrdenie o úhrade bude tvoriť prílohu odchodného raportu.


4. Počty plavidiel na zimovanie predbežne nahlásené prevádzkovateľmi a ich rozmiestnenie v prístavných bazénoch:

DDSG MAHART Kft

Západný bazén - južný breh (poloha č.JB 5.18 - JB 5.24) - 20 plavidiel

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava

Západný bazén -južný breh (poloha č. JB 5.28 - JB 5.30) - 13 plavidiel

CNFR Navron Galati

Západný bazén - južný breh (poloha č. JB 5.25 - JB 5.27) - 8 plavidiel

PK NAVIS

Západný bazén - južný breh (poloha č. JB 5.17) - 3 plavidlá

V prípade znemožnenia preplávania plavidiel z Východného bazénu do Západného, z dôvodu nízkeho vodostavu pod mostom, budú plavidlá operatívne umiestnené na polohy vo Východnom bazéne.


Umiestnenie nenahlásených plavidiel bude riešené operatívne s prevádzkovateľmi plavidiel v spolupráci spoločností SPaP, a.s. a VP, a.s.


5. Úhrada za zimné stojné bude v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky (zverejnený bude na web stránke www.portslovakia.com).


6. Vodcovia plavidiel a prevádzkovatelia plávajúcich zariadení sú povinní:

● pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami.

● v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie svojich plavidiel z ľadu tak aby nedošlo k poškodeniu ich telies a zariadení.

● vypracovať protipožiarny plán ochrany svojich plavidiel a objektov.

● v prípade zamrznutia vodnej hladiny je potrebné vysekať otvor v rozmere 1m x 1m, pre možnosť čerpania vody v prípade požiaru.

● mať k dispozícii na viditeľnom mieste plavebné opatrenie DÚ č.147/2018 .

● riadiť sa plavebným opatrením DÚ č. 147/2018 , ktoré sa zaoberá otázkami plavebnej bezpečnosti pre zimovanie 2018/2019.

● zriadiť stálu dozornú službu


7. V prípade veľkého ľadochodu a kumulácie zimujúcich plavidiel , umiestnenie plavidiel bude riadené operatívne dohodou zodpovedných pracovníkov VP, a.s., DÚ, SPaP a.s., SVP, š.p.


8. Zásobovanie pitnou vodou bude možné na pontóne SPaP-P-24 (poloha č. SB 44) a v prípade potreby dodávky pitnej vody na polohu VP, a.s. zabezpečí dodávku cisternou na základe objednávky a úhrady prevádzkovateľa plavidla.


9. Komunálny odpad bude možné odovzdať pri budove DÚ. V prípade kumulácie väčšieho množstva odpadu na plavidlách, VP, a.s., na základe objednávky zabezpečí odobratie komunálneho odpadu na polohe za úhradu.


10. Pripojenie na elektrickú sieť bude možné na pontónoch SPaP-P-24 (poloha č. SB 44), SPaP-P-23 (poloha č.SB 45) a SPaP-P-32 (poloha č. SB 46), po dohode so spoločnosťou SPaP, a.s. - vedúcim ref. výroby (p. František Šefčík) a vedúcim ref. hospodárskej správy (p. Aurel Kriek). Na ostatných polohách bude odber riešený individuálne (lodné agregáty).
Comentários


bottom of page