top of page

VEREJNÉ SÚŤAŽE: PRENÁJOM POZEMKOV

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., vyhlasuje obchodné verejné súťaže na prenájom pozemkov:


Prenájom časti pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 3881/2, o výmere 2400m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava- Ružinov, okres Bratislava II https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42850/summary

Prenájom časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 3060, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Staré Mesto, obec: Bratislava- Staré Mesto, okres Bratislava I, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 226/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1600m² za účelom poskytovania gastronomických služieb, kultúrnych, spoločenských a voľno- časových aktivít a podujatí https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42843/summaryComments


bottom of page