top of page

VEREJNÉ SÚŤAŽE: PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Updated: Apr 14, 2023

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., vyhlasuje obchodné verejné súťaže na prenájom nebytových priestorov:


Prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Stavba zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38765/summary


Comments


bottom of page