top of page

USMERNENIE - ZIMA 23/24: BRATISLAVA


Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodcov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel vo verejnom prístave Bratislava na zimné obdobie 2023/2024.


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. ako prevádzkovateľ verejného prístavu Bratislava vydáva na zazimovanie plavidiel v období od 15.12.2023 do 15.03.2024 nasledovné usmernenie:

 

1.     V období zimovania plavidiel sú užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel (ďalej len „užívatelia verejného prístavu“) povinní riadiť sa pokynmi uvedenými v Prístavnom poriadku verejných prístavov Slovenskej republiky, bod 7.10, Článok 7 - Ochrana plavidiel a územia verejných prístavov Slovenskej republiky.

 

2.     Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Bratislava zabezpečujú:

Verejné prístavy, a. s. (ďalej len „VPAS.“) v zastúpení:

·         Elena Hamárová, manažér správy prístavov

e-mail: elena.hamarova@vpas.sk, tel. č. +421 911 309 055

·         Verejné prístavy, a. s., Pobočka Bratislava,

e-mail: pobba@vpas.sk, tel. č. +421 910 309 099

 


Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len „SPaP a.s.“) v zastúpení:

·         Dispečing, tel. č. +421 2 58271589, +421 918 342 679

·         kpt.  Kliment Šibalík, vedúci prístavných služieb ,tel. č. +421 918 342 654  

·         Martin Lacko, vedúci referátu údržby, tel. č. +421 903 243 535 - posypový materiál, údržba

·         Ivan Bauka, energetik, tel. č. +421 918 342 664, odber elektrickej energie

·         Dzik Czeflaw, tel. č. +421 918 342 647, odber elektrickej energie

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ďalej len „SVP, š. p.“) v zastúpení:

·         Ing. Jozef Moravčík, vedúci lodnej dopravy a vedúci PS Dunaj, tel. č. +421 904 421 900

·         Juraj Lászlo, tel. č. +421 911 089 950

·         Stredisko lodnej dopravy, nepretržitá služba: tel. č. +421 2 52926039 

 

·         Upozornenie SVP, š. p.: V prístave Bratislava je k dispozícii tlačný remorkér BD KRUPINA. V prípade potreby premiestnenia nesamohybných plavidiel je potrebné dohodnúť podmienky a zabezpečiť objednanie služby v dostatočnom predstihu.

 

3.     Vo verejnom prístave Bratislava je možné zimovanie plavidiel v Severnom bazéne, Južnom bazéne, v  Pálenisku a v Opravovni lodí (NOL) na nasledujúcich prístavných polohách:

 

a)   Prístavné polohy vhodné pre plavidlá neprepravujúce nebezpečný náklad:

 

·         južný breh Južného bazéna: P-1 až P-10

·         severný breh Južného bazéna: SB 20 až SB 23

·         južný breh Severného bazéna: JB 1, JB 3, JB 4, JB 5

·         severný breh Severného bazéna: KOLENO I, KOLENO II, SB 41 až SB 43

·         čelný breh Pálenisko: ČB 70

·         západný breh Pálenisko: ZB 61 až ZB 66

·         východný breh Pálenisko: VB 71 až VB 72

·         severný breh Opravovňa lodí (NOL): SB 101 až SB 108

·         južný breh Opravovňa lodí (NOL): SB 111 až SB 115

 

b)   Prístavné polohy vhodné pre plavidlá, ktoré prepravujú nebezpečný náklad (ADN polohy):

·         západný breh Pálenisko: ZB 67 až ZB 69

 

4.     Poplatky za zimné stojné sú užívatelia verejného prístavu povinní uhradiť VPAS v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.portslovakia.com.

 

5.     Za dodané služby, ktoré užívatelia verejného prístavu využijú, sú povinní uhradiť poplatky jednotlivým poskytovateľom služieb, podľa osobitných dohôd.

 

6.     Užívatelia verejného prístavu sú povinní:

 

a)    pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami,

b)    v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie plavidiel z ľadu tak, aby nedošlo k poškodeniu ich telies a zariadení,

c)     riadiť sa Plavebným opatrením č. 160/2023 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2023 do 15.03.2024, vydané Dopravným úradom,

d)    ak to miestne podmienky vyžadujú, dohľad nad zimujúcimi plavidlami, resp. nad skupinou plavidiel osobou, ktorá je schopná, ak je to potrebné, vykonať nevyhnutne potrebné opatrenia.

 

7.     V prípade veľkého ľadochodu a kumulácie zimujúcich plavidiel, bude umiestnenie plavidiel riadené operatívne, dohodou zodpovedných pracovníkov VPAS, SPaP a.s., SVP, š.p. a Dopravného úradu.

 

 

Odber pitnej vody je možný na prístavnej polohe HTD 9. Komunálny odpad je možné odovzdať na prístavnej polohe HTD 9 a HTD 53, kde sú umiestnené kontajnery, určené pre komunálny odpadKompletné znenie dokumentu na stiahnutie:


Usmernenie zimné obdobie 2023-2024_Bratislava_anonymizované
.pdf
Download PDF • 471KBComments


bottom of page