top of page

USMERNENIE - ZIMA 21/22: KOMÁRNO

Updated: Dec 9, 2021

Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodcov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel vo verejnom prístave Komárno na zimné obdobie 2021/2022.


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. ako prevádzkovateľ verejného prístavu Komárno vydáva na zazimovanie plavidiel v období od 15.12.2021 do 15.03.2022 nasledovné usmernenie:


1. V období zimovania plavidiel sú užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel (ďalej len „užívatelia verejného prístavu“) povinní riadiť sa pokynmi uvedenými v Prístavnom poriadku verejných prístavov SR, Článok 7 - Ochrana plavidiel a územia verejných prístavov SR.


2. Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Komárno zabezpečujú:


Verejné prístavy, a. s. (ďalej len „VP, a. s.“) v zastúpení:

· Mgr. Adam Papp, manažér pobočky KN, VP, a. s.

email: adam.papp@vpas.sk, tel.č.+421 911 368 640

· Monika Lehoczká, referent pokladne a evidencie VP, a. s.

email: pobkom@vpas.sk, tel.č.+421 911 309 095

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Bratislava, závod Dunaj (ďalej len „SVP, š.p.“) v zastúpení:

· Dalibor Benčík, vedúci lodnej dopravy, tel. č. +421 903 410 480

· Miklóš Maitz, tel.č. +421 903 426 196

· Stredisko lodnej dopravy, nepretržitá služba: tel.č. +421 2 52926039

· Upozornenie SVP, š.p.: V prístave Komárno je k dispozícii tlačný remorkér BD BREZNO. V prípade potreby premiestnenia nesamohybných plavidiel je potrebné dohodnúť podmienky a zabezpečiť objednanie služby v dostatočnom predstihu.


Komárňanská plavebná spoločnosť, s.r.o. - plavidlo LODIAR po dohode zabezpečí remorkáž plavidiel v rámci bazénov v prístave Komárno.

· Marián Molnár, tel.č. +421 907 161 514, e-mail: molnarmaros@gmail.com
3. Vo verejnom prístave Komárno je možné zimovanie plavidiel na nasledujúcich prístavných polohách:


· južný breh Západného bazéna: JB 5.14 až JB 5.30

· severný breh Západného bazéna: SB 5.13

· južný breh Východného bazéna: JB 49A

· severný breh Východného bazéna: SB 41 až SB 47


4. Poplatky za zimné stojné sú užívatelia verejného prístavu povinní uhradiť VP, a. s. v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.portslovakia.com.


5. Za dodané služby, ktoré užívatelia verejného prístavu využijú, sú povinní uhradiť poplatky jednotlivým poskytovateľom služieb, podľa osobitných dohôd.


6. Užívatelia verejného prístavu sú povinní:


a) pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami,

b) v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie svojich plavidiel z ľadu tak aby nedošlo k poškodeniu ich telies a zariadení,

c) riadiť sa Plavebným opatrením č. 146/2021 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2022, vydanéDopravným úradom,

d) ak to miestne podmienky vyžadujú, dohľad nad zimujúcimi plavidlami, resp. nad skupinou plavidiel osobou, ktorá je schopná, ak je to potrebné, vykonať nevyhnutne potrebné opatrenia.


7. Vprípade veľkého ľadochodua kumulácie zimujúcich plavidiel, bude umiestnenie plavidiel riadené operatívne, dohodou zodpovedných pracovníkov VP, a. s., SPaP a.s., SVP, š.p. a Dopravného úradu.


8. V prípade potreby dodávky pitnej vody na polohu VP, a. s. zabezpečí dodávku cisternou a to na základe objednávky užívateľov verejných prístavov a za úhradu.


Komunálnyodpadjemožnéodovzdaťna prístavnej polohe HTD 25, kde je umiestnený kontajner, určený na komunálny odpad.Vprípadekumulácieväčšiehomnožstva odpadunaplavidlách,VP,a.s.,nazákladeobjednávkyzabezpečíodobratiekomunálnehoodpadu na polohe zaúhradu.


Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie:

Usmernenie - Komárno 2021-2022_FINAL
.docx
Download DOCX • 853KB


Comments


bottom of page