top of page

USMERNENIE - ZIMA 20/21: KOMÁRNO

Verejné prístavy, a. s. ako prevádzkovateľ verejného prístavu Komárno vydáva na zazimovanie plavidiel v zimnom období 2020/2021 nasledovné usmernenie:


1. Užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel sú povinní v období zazimovania plavidiel sa riadiť Prístavným poriadkom verejných prístavov SR, článok 7 - Ochrana plavidiel a územia verejných prístavov SR.


2. Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Komárno zabezpečujú: Verejné prístavy, a. s., v zastúpení :

● Mgr. Adam Papp, manažér pobočky KN, VP, a. s.

email: adam.papp@vpas.sk, tel.č.+421 911 368 640

● Monika Lehoczká, referent pokladne a evidencie VP, a. s.

email: pobkom@vpas.sk, tel.č.+421 911 309 095

● Miroslava Caňová, manažér správy prístavov VP, a. s.

email: miroslava,canova@vpas.sk , tel. č. +421 910 915 940


SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Bratislava, závod Dunaj

● Dalibor Benčík, vedúci lodnej dopravy, tel. č. +421 903 410 480

● Miklóš Maitz, tel.č. +421 903 426 196 tel.č. +421 2 52926039, +421 2 52923409

e-mail: lodnadoprava.du@svp.sk



Upozornenie SVP, š.p.: V prístave Komárno je k dispozícii jeden tlačný remorkér BD KRUPINA.

V prípade potreby premiestnenia nesamohybných plavidiel je potrebné si dohodnúť podmienky

a zabezpečiť včasné objednanie služby v dostatočnom predstihu.


● Komárňanská plavebná spoločnosť, s.r.o., - p. Marián Molnár so svojim plavidlom LODIAR môže po dohode uskutočniť remorkáž plavidiel v rámci bazénov v prístave Komárno,

p. Marián Molnár, tel.č. +421 907 161 514, e-mail: molnarmaros@gmail.com


3. Prevádzkovatelia plavidiel sú povinní uhradiť:

● poplatky za remorkáž spoločnosti, ktorá remorkáž vykonala ihneď alebo v termíne podľa dohody avšak najneskôr pred odchodom plavidla z prístavu Komárno.

● Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom k zadržaniu plavidla až do uskutočnenia úhrady.

● Potvrdenie o úhrade bude tvoriť prílohu odchodného raportu.


4. Počty plavidiel na zimovanie predbežne nahlásené prevádzkovateľmi a ich rozmiestnenie

v prístavných bazénoch:

• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Bratislava

Západný bazén - južný breh (polohy č. JB 5.28 – JB 5.30) 12 plavidiel

• DDSG-MAHART Kft.

Západný bazén - južný breh (polohy č. JB 5.17 – JB 5.24) 25 plavidiel


5. Úhrada za zimné stojné bude v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky (zverejnený bude na webovej stránke www.portslovakia.com).


6. Vodcovia plavidiel a prevádzkovatelia plávajúcich zariadení sú povinní:

● pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami.

● v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie svojich plavidiel z ľadu tak aby nedošlo

k poškodeniu ich telies a zariadení.

● vypracovať protipožiarny plán ochrany svojich plavidiel a objektov.

● v prípade zamrznutia vodnej hladiny je potrebné vysekať otvor v rozmere 1m x 1m, pre možnosť čerpania vody v prípade požiaru.

● mať k dispozícii na viditeľnom mieste Plavebné opatrenie č. 122/2020, vydané Dopravným úradom.

● riadiť sa plavebným opatrením č. 122/2020, vydané Dopravným úradom, ktoré sa zaoberá otázkami plavebnej bezpečnosti pre zimovanie 2020/2021.

● zriadiť stálu dozornú službu.


7. V prípade veľkého ľadochodu a kumulácie zimujúcich plavidiel, umiestnenie plavidiel bude riadené operatívne dohodou zodpovedných pracovníkov VP, a. s., DÚ, SPaP a.s., SVP, š.p.


8. V prípade potreby dodávky pitnej vody na polohu VP, a. s. zabezpečí dodávku cisternou na základe objednávky a úhrady prevádzkovateľa plavidla.


9. Komunálny odpad bude možné odovzdať pri budove DÚ. V prípade kumulácie väčšieho množstva odpadu na plavidlách, VP, a. s., na základe objednávky zabezpečí odobratie komunálneho odpadu na polohe za úhradu.


Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie:

Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodc
.
Download • 562KB

Comments


bottom of page