top of page

USMERNENIE - ZIMA 20/21: BRATISLAVA

Verejné prístavy, a. s. ako prevádzkovateľ verejného prístavu Bratislava vydáva na zazimovanie plavidiel v zimnom období 2020/2021 nasledovné usmernenie:


1. Užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel sú povinní v období zazimovania plavidiel sa riadiť Prístavným poriadkom verejných prístavov SR, článok 7 - Ochrana plavidiel a územia verejných prístavov SR.


2. Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Bratislava zabezpečujú Verejné prístavy, a. s. v zastúpení:

Elena Hamárová, manažér správy prístavov VP, a. s.

e-mail: elena.hamarova@vpas.sk, tel.č. +421 911 309 055

Pobočka VP, a. s. Bratislava e-mail: pobba@vpas.sk, tel.č. +421 910 309 099

Miroslava Caňová, manažér správy prístavov VP, a. s.

e-mail: miroslava.canova@vpas.sk, tel.č. +421 910 915 940V prípade potreby premiestnenia plavidiel z vodného toku Dunaja do chránených bazénov prístavu budú túto službu poskytovať nasledovné spoločnosti:


• Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava:

Dispečing, tel.č. +421 2 58271589, +421 903 244 411

kpt. Kliment Šibalík, ved. prístavných služieb ,tel.č. +421 918 342 654

Martin Lacko, ved. Referátu údržby, tel.č. +421 903 243 535 - posypový materiál, údržba

Ivan Bauka, energetik, tel.č. +421 918 342 664, odber elektrickej energie


• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. OZ Bratislava, závod Dunaj:

Dalibor Benčík, vedúci lodnej dopravy, tel.č. +421 903 410 480

Juraj Lászlo, tel.č. +421 911 089 950

e-mail: lodnadoprava.du@svp.sk

telefónne spojenie stálej služby: 02/529 26 039


Upozornenie SVP, š.p.: V prístave Bratislava je k dispozícii jeden tlačný remorkér BD BREZNO.

V prípade potreby premiestnenia nesamohybných plavidiel je potrebné si dohodnúť podmienky

a zabezpečiť včasné objednanie služby v dostatočnom predstihu.


3. Prevádzkovatelia plavidiel sú povinní uhradiť:

● poplatky za remorkáž spoločnosti, ktorá remorkáž vykonala ihneď alebo v termíne podľa dohody, avšak najneskôr pred odchodom plavidla z prístavu Bratislava.

● spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. poplatky za dodané služby, ktoré si prevádzkovateľ plavidla alebo majiteľ plavidla objednal u SPaP a.s., a ktoré mu boli dodané (použitie pontónu SPaP a.s., zapožičanie manipulačného lana, odber vody vrátane poplatku za pripojenie, pripojenie k zdroju elektrickej energie).

● Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom k zadržaniu plavidla až do uskutočnenia úhrady.

● Potvrdenie o úhrade bude tvoriť prílohu odchodného raportu.


4. Počty plavidiel na zimovanie predbežne nahlásené prevádzkovateľmi a ich rozmiestnenie

v prístavných bazénoch:

• Slovenská plavba a prístavy, a.s.

Južný bazén:

- južný breh (polohy č. P 1-9) 30 plavidiel

- severný breh (poloha č. SB 20) 2 plavidlá

- severný breh (polohy č. SB 21-23) 6 plavidiel


Severný bazén:

- koleno I, koleno II a polohy č. SB 41-43 12 plavidiel


Bazén Pálenisko:

- čelný breh (poloha č. ČB 70) 15 plavidiel

- východný breh (polohy č. VB 71-72) 2 plavidlá

- západný breh (polohy č. ZB 61-65) 16 plavidiel


Plavidlá prepravujúce nebezpečný náklad (ADN polohy):

- západný breh (poloha č. ZB 69) 2 plavidlá

- západný breh (polohy č. ZB 67-68) 4 plavidlá


Bazén Lodenica (NOL) - severný breh (polohy č. SB 101-105) 6 plavidiel


• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Bratislava

Severný bazén

- južný breh (poloha č. JB 1) 4 plavidlá

- južný breh (poloha č. JB 3) 3 plavidlá


Bazén Lodenica (NOL)

- južný breh (poloha č. JB 111-115) 14 plavidiel


• DDSG-MAHART Kft.

Bazén Pálenisko

- západný breh (polohy č. ZB 66-67) 5 plavidiel


• Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s.

Severný bazén - južný breh (polohy č. JB 4, JB 5) 5 plavidiel


5. Úhrada za zimné stojné bude v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky (zverejnený na webovej stránke www.portslovakia.com).


6. Vodcovia plavidiel a prevádzkovatelia plávajúcich zariadení sú povinní:

● pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami

● v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie svojich plavidiel z ľadu tak aby nedošlo

k poškodeniu ich telies a zariadení

● vypracovať protipožiarny plán ochrany svojich plavidiel a objektov

● v prípade zamrznutia vodnej hladiny je potrebné vysekať otvor v rozmere 1m x 1m, pre možnosť čerpania vody v prípade požiaru

● mať k dispozícii na viditeľnom mieste Plavebné opatrenie č. 122/2020, vydané Dopravným úradom

● riadiť sa Plavebným opatrením č. 122/2020, vydané Dopravným úradom, ktoré sa zoberá otázkami plavebnej bezpečnosti pre zimovanie 2020/2021.

● zriadiť stálu dozornú službu.


7. V prípade veľkého ľadochodu a kumulácie zimujúcich plavidiel, umiestnenie plavidiel bude riadené operatívne dohodou zodpovedných pracovníkov VP, a. s., DÚ, SPaP a.s. , SVP, š.p..


8. Zásobovanie pitnou vodou bude možné na pontóne ŠPS-P-12 (prístavná poloha HTD 9) a v prípade potreby dodávky pitnej vody na polohu, VP, a. s. zabezpečí dodávku cisternou na základe objednávky

a úhrady prevádzkovateľa plavidla.


9. Komunálny odpad bude možné odovzdať pri budove DÚ a pri prekladisku minerálnych olejov.

V prípade kumulácie väčšieho množstva odpadu na plavidlách, VP, a. s., na základe objednávky zabezpečí odobratie komunálneho odpadu na polohe za úhradu. Nádoby na odpad sú označené názvom prevádzkovateľa prístavu.


10. Pripojenie na elektrickú sieť bude možné v bazéne Pálenisko - východný breh (poloha č. VB 73 a VB 74), po dohode so spoločnosťou SPaP a.s. a na polohách v bazéne Lodenica (poloha č. SB 105 až SB 101) po dohode so spoločnosťou SPaP - Lodenica s.r.o.. Na ostatných polohách bude odber riešený individuálne (lodné agregáty).


Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie:


Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodc
.
Download • 503KB

コメント


bottom of page