top of page

USMERNENIE PRE PLAVIDLÁ PREPRAVUJÚCE NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodcov plavidiel a prevádzkovateľov plavidiel vo verejnom prístave Bratislava:


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, v súlade so zákonom č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vydáva toto usmernenie pre užívateľov prístavu, vodcov plavidiel a prevádzkovateľov plavidiel vo verejnom prístave Bratislava, platné od 15.10.2019 do odvolania.


Plavidlá, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, ktoré prepravujú nebezpečný náklad, majú možnosť využiť na krátkodobé státie manipulačnú polohu ZB 64, situovanú v bazéne Pálenisko, na západnom brehu. Na prístavnej polohe je možné státie plavidiel do max. šírky 24 m.


Pred umiestnením plavidla na uvedenú prístavnú polohu je potrebné aby vodca plavidla oznámil svoj zámer osobne alebo telefonicky na Pobočke Bratislava – Verejné prístavy, a. s., 1. poschodie budovy Dopravného úradu Divízia vnútrozemskej plavby, Prístavná 10, 821 09 Bratislava, prípadne mimo úradných hodín e-mailom na adrese pobba@vpas.sk.


Kontakt:

Verejné prístavy, a.s.

Pobočka Bratislava

Telefónne číslo: +421 2206 20533, +421 9103 09099

Email: pobba@vpas.sk


foto: Image by Džoko Stach from PixabayComments


bottom of page