top of page

PRÍKAZ 14/2020: ZÁKAZ NA POLOHE SB107

PRÍKAZ PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNÉHO PRÍSTAVU Č. 14/2020


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 856 541, ako prevádzkovateľ verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo, vydáva Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 14/2020 (ďalej aj ako „Príkaz“), podľa §5 ods. 5 zákona č. 338/2000 Z.z. Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o vnútrozemskej plavbe“), a týmto Príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť, v nasledovnom znení:


i. Zakazuje státie, vyviazanie alebo iné umiestnenie plavidla/plavidiel na prístavnej polohe SB 107, nachádzajúcej sa vo verejnom prístave Bratislava, nákladný prístav, bazén Lodenica (viď mapka vyššie; presná definícia je uvedená v Prístavnom poriadku). Toto sa netýka plavidiel „ABA Muráň“, „TÁBOR“


ii. Prikazuje, aby vlastník plavidla „SPaP-P-5“, umiestneného nad potopeným plavidlom na polohe SB 107, premiestnil toto plavidlo na inú vhodnú prístavnú polohu (presunul alebo odremorkoval) z polohy SB 107 bezodkladne, najneskôr však do 27.07.2020, 12:00 hod. nakoľko ohrozuje bezpečnosť užívania verejného prístavu.


iii. Prikazuje, aby vlastník potopeného plavidla TCH TIBOR, ktoré je potopené na vyššie uvedenej polohe, uvedené plavidlo odstránil z verejného prístavu Bratislava, a to do 14 dní odo dňa účinnosti tohto Príkazu.


Týmto príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť v súlade s §5 ods. 5 zákona o vnútrozemskej plavbe.

Neuposlúchnutím tohto Príkazu sa dopustíte priestupku na úseku vnútrozemskej plavby podľa §40 zákona o vnútrozemskej plavbe a zároveň sa môžete dopustiť priestupku podľa zákona č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.


Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov týmto Príkazom nie sú dotknuté.


Tento Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 14/2020 je platný odo dňa jeho zverejnenia

a účinný od 24.07.2020, 12:00 hod, do odvolania.


Kompletné znenie dokumentu:


PRIKAZ_142020_VPAS_plavidlo_SB107_SK_fin
Download • 181KB


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page