top of page

OZNÁMENIE: PREROZDELENIE PRÍSTAVNEJ POLOHY OPBA 22


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, v súlade s Prístavným poriadkom verejných prístavov SR vydáva toto oznámenie o Prerozde-lení prístavnej polohy OPBA 22:


Prístavná poloha OPBA 22, umiestnená vo verejnom prístave Bratislava – časť osobný prístav, ľavý breh, r.km 1868,050 až 1867,650 bude prerozdelená a označená riečnymi kilometrami nasledovne:


OPBA 22A – r.km 1868,050 – 1867,890, je určená pre plávajúce zariadenia (pontóny), ktoré budú primárne slúžiť na pristávanie kajutových plavidiel. Umiestnenie plávajúcich zariadení musí byť v súlade s rozhodnutím o povolení státia vydaným DÚ – ŠOD. Pri vodostave 300cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 3,0 m.


OPBA 22B – r.km 1867,890 – 1867,650, je určená pre plávajúce zariadenia (pontóny), ktoré budú primárne slúžiť na pristávanie výletných plavidiel. Umiestnenie plávajúcich zariadení musí byť v súlade s rozhodnutím o povolení státia vydaným DÚ – ŠOD. Pri vodostave 300cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 3,0 m.


Vydali: Verejné prístavy, a. s.


#verejnepristavy #pristav #bratislava #ponton #pristavnapoloha #eurovea #cennikbottom of page