top of page

NAŠOU TOP PRIORITOU JE MODERNIZÁCIA PRÍSTAVU

Updated: Jul 24, 2018

Dlhodobou výzvou a víziou spoločnosti ostáva aj v roku 2018 obnovenie postavenia verejných prístavov SR v rámci národnej ekonomiky, aj v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej, ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu.


Verejné prístavy a.s., verejné prístavy, public ports, Bratislava

Hlavným strategickým zámerom spoločnosti je vytvorenie podmienok pre jednotné integrované riadenie komplexných prístavných služieb od procesu plánovania až po ich realizáciu, s využitím moderných technológií zohľadňujúcich bezpečnostné a ekologické požiadavky, ktoré budú viesť k rozvoju verejných prístavov SR v súlade s Aktualizovanou koncepciou rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo.


Cieľom spoločnosti je optimalizovať prevádzku verejných prístavov a zefektívniť využitie dopravnej infraštruktúry prostredníctvom rozvoja nákladnej a osobnej vodnej dopravy s dôrazom na ochranu životného prostredia. Ďalším z dôležitých cieľov je tiež vysporiadanie vlastníckych vzťahov v územnom obvode verejných prístavov a následná modernizácia a budovanie nových kapacít, ktoré vytvoria podmienky pre príchod potenciálnych investorov a operátorov.


Rok 2018 sa nesie nielen v znamení desiateho výročia založenia spoločnosti Verejné prístavy, a.s., ale aj príprav i realizácie dôležitých projektov.


Spoločnosť plánuje po realizácii investičných zámerov pristúpiť k implementácii tzv. Landlord model-u riadenia, t. j. prenájmu prístavných polôh a priľahlých pozemkov, ktorého ústredným motívom je maximálne využitie prekládkových kapacít s pozitívnym dopadom na rast výnosov. K tomuto rozhodnutiu plánuje spoločnosť pristúpiť na základe skúseností z overeného modelu riadenia prístavov v rámci členských krajín EÚ.


Plán výnosov z prenájmu majetku na rok 2018 odzrkadľuje stav aktuálne uzatvorených platných nájomných zmlúv, ako i budúce očakávania v súvislosti s rozvojom obchodnej činnosti spoločnosti. Rast objemu plánovaných výnosov z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov sa očakáva na úrovni 21%.


Plán z výnosov z prístavných poplatkov na rok 2018 predpokladá zvýšenie výnosov z prekládkovej činnosti pevných tovarov (agloruda, umelé hnojivá, železné pelety) a tekutých tovarov (nafta, benzín).


V rámci výnosov za prístavné polohy sa očakáva obsadenie voľných prístavných polôh v prístavoch Bratislava, Komárno a Štúrovo, prostredníctvom ktorých sa očakáva viac ako dvojnásobný rast týchto výnosov.


Spoločnosť očakáva v roku 2018 výšku čistého obratu v objeme 2,7 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 12,5 percenta.


Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. realizuje v súčasnosti svoj rozvoj nasledovnými projektmi:


Projekt Posúdenie vplyvu umiestnenia plávajúcich zariadení medzi smernými stavbami z hľadiska plavebnej bezpečnosti a definovanie maximálnych možných rozmerov plávajúcich zariadení je zameraný na rozvoj osobnej lodnej dopravy a skvalitnenie poskytovaných služieb zákazníkom vo vymedzenom území verejných prístavov SR plánuje zriadiť prístavné polohy na ľavom a pravom brehu Dunaja v lokalite, kde sa nachádzajú smerné stavby pod vodnou hladinou – tzv. výhony. Z tohto dôvodu bolo potrebné vypracovať štúdiu posúdenia vplyvu umiestnenia plávajúcich zariadení medzi smernými stavbami z hľadiska plavebnej bezpečnosti (vrátane vplyvu veľkých vôd).

Súčasťou diela je aj návrh a posúdenie možnosti napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru, návrh vyväzovacích prvkov a vyhodnotenie objemu zemných prác, ktoré je potrebné vykonať pre umiestnenie plávajúcich zariadení s navrhovanými parametrami.


Projekt  TalkNET má zabezpečiť posilnenie spolupráce nákladnej dopravy v strednej Európe s cieľom integrácie pozemných terminálov a prevádzkovateľov dopravy pri dodržaní efektívnosti a šetrnosti k životnému prostrediu v rámci multimodálnych logistických uzlov (prístavy a nákladné lokality). Optimalizácia jednotlivých druhov dopravy a ich vzájomná kombinácia v nadnárodných multimodálnych reťazcoch bude podporovať všeobecný cieľ programu, ktorým je: vytvorenie systému nákladnej dopravy v strednej Európe, ktorý bude schopný poskytnúť udržateľný prístup „do“ a „zo“ stredoeurópskych trhov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť.


Projekt Danube Black Sea Gateway Region je zameraný na podporu regiónu Dunaj – Čierne more, ktorého cieľom je vytvoriť  vstupnú bránu pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu medzi strednou Európou, Čiernym morom, kaspickou oblasťou a ďalekým východom, čo má umožniť intenzívnejšiu a kvalitnejšiu spoluprácu medzi prístavmi, regiónmi a inými kľúčovými aktérmi. Partnerstvo tvorí 10 hlavných a 20 pridružených strategických partnerov, čo zahŕňa všetky krajiny, ktorými preteká rieka Dunaj. Hlavnou úlohou spoločnosti VP, a. s. je spolupracovať na jednotlivých pracovných balíkoch projektu, v rámci ktorých je požadovaná organizácia regionálneho workshopu pre zistenie možnosti rozvoja nákladnej dopravy v regióne Dunaj – Čierne more.


Projekt DAPhNE má pre prístavy dunajského regiónu vytvoriť permanentnú platformu partnerov zameranú na spoluprácu v témach spoločného záujmu v oblasti prístavnej legislatívy, prístavnej administratívy ako aj riadenia a rozvoja prístavov. Platforma umožní trvalé a dlhodobé výmeny informácií s cieľom riešenia najpálčivejších nedostatkov prostredníctvom pokynov, odporúčaní a konkrétnych pilotných aktivít založených na osvedčených postupoch. Zvýšená koordinácia a medzinárodná integrácia dosiahnutá prostredníctvom pilotných aktivít a spoločných nástrojov vyvinutých súkromnými a verejnými členmi platformy bude viesť k spoločným riešeniam pri revízii a harmonizácii právnych predpisov ako aj pri  správe a riadení prístavov v celom dunajskom regióne.


Prostredníctvom projektu Master Plan and Feasibility study for the public port of Komárno bude vypracovaná dokumentácia potrebná na definovanie rozsahu a spôsobu modernizácie verejného prístavu Komárno, ktorou sa prispeje k obnoveniu jeho postavenia v rámci národnej ekonomiky. Zároveň bude využitá aj v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu.


Cieľom projektu Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava je nielen prispieť k modernizácii služieb vo verejnom prístave Bratislava, ale taktiež formou podpory zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá prispieť k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.  Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava. Táto identifikuje najvhodnejšiu technológiu na výrobu a distribúciu LNG pre verejný prístav Bratislava vzhľadom na jeho špecifiká, a to na základe porovnania dostupných technológií skvapalnenia, uskladnenia a čerpania LNG na trhu.


Projekt Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava – fáza II nadväzuje na výsledky dokumentu „Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava“ (ďalej iba „Master Plan I“) z roku 2016 ktorý je kľúčový najmä z pohľadu oprávnenosti ďalších rozvojových projektov. Hlavným cieľom je stanoviť rámec budúceho rozvoja verejného prístavu Bratislava, a to tak nákladnej ako i osobnej časti, ďalej vypracovať podnikateľský plán vrátane marketingovej stratégie a definovať budúcu funkcionalitu prístavu v kontexte regionálnych národných či medzinárodných logistických spojení.


V rámci projektu Bezpečnostná ochrana prístavov budú vypracované technicko-ekonomické štúdie pre Monitorovací systém prístavov a Havarijné opatrenia prístavov základnej siete TEN-T. Tieto majú pozitívne vplývať na prevenciu v oblasti ochrany života, zdravia, životného prostredia a majetku, ako aj na efektívnejšie znižovanie následkov v prípade ekologických havárií.


Projekt Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava má zabezpečiť vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie, ktorá posúdi potrebnú kapacitu, vhodnú lokalizáciu a technológiu stanice pre zber odpadov, drenážnych vôd a možnosti doplnenia pohonných  hmôt pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava. Technická štúdia navrhne technológiu na zber, prepravu, skladovanie, čistenie a odvoz/vypúšťanie upraveného odpadu, čerpanie pohonných hmôt, ako aj potrebu doplnkových služieb pre plavidlá. Návrh bude rešpektovať platnú legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia ako aj Havarijný plán verejného prístavu Bratislava a platné technické normy.


Projekt Modernizácia prístavu a nábrežia v Štúrove rieši inštaláciu plávajúcich pontónov s multifunkčným využitím a modernizáciu nábrežia pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. Prínos spočíva vo zvýšení kapacity pristávania kajutových lodí a malých plavidiel, v rozšírení možností využitia prístavu o športovorekreačnú činnosť, ako aj možností vytvorenia miesta pre kultúrne a spoločenské podujatia. Revitalizované nábrežie tak bude poskytovať flexibilný zhromaždovací priestor námestia, slúžiaci pre parkovanie, alebo pre koncertné či divadelné aktivity.


Množstvo rozvojových projektov so sebou nesie aj finančné nároky. Spoločnosť VP, a. s. nedisponuje voľnými disponibilnými finančnými zdrojmi pre zabezpečenie realizácie plánovaných rozvojových projektov, preto značnú pozornosť venuje zapájaniu sa do výziev na získanie nenávratného finančného príspevku.


Medzi fakty, ktoré výrazne ovplyvňujú rozvoj a modernizáciu verejných prístavov, patria:

  • Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vlastní len pozemky vo vymedzených územiach verejných prístavov. V dôsledku privatizačného procesu VP, a. s. nie je vlastníkom infraštruktúry, ktorá sa nachádza v územnom obvode verejných prístavov. Na čerpanie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ je potrebné preukázať právny vzťah k predmetu projektového zámeru (pozemky, infraštruktúra, superštruktúra a pod.) tak, aby bola vylúčená možnosť vzniku nedovolenej štátnej pomoci. Spoločnosť má i naďalej snahu pokračovať v procese vysporiadania vlastníckych vzťahov so spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy, a. s. Tieto sú totiž nevyhnutnou podmienkou pre budúci rozvoj a napredovanie verejných prístavov.

  • Neucelená a nekoordinovaná koncepcia rozvoja hlavného mesta Bratislava v oblasti dunajského nábrežia. Prvoradým zámerom VP, a. s. je využiť vymedzené územia verejného prístavu na pristávanie plavidiel pre účely osobnej lodnej dopravy, čo však naráža na nedostatočne vytvorenú dopravnú infraštruktúru municipality pre zabezpečenie služieb potrebných pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu. V rámci realizácie projektov strategického rozvoja je potrebné zohľadniť aj požiadavky vyplývajúce z ochrany životného prostredia – chránené územia NATURA 2000.

Základné informácie o spoločnosti:

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. je akciová spoločnosť so 100-percentným vlastníctvom štátu. To znamená, že náklady na jej bežnú prevádzku nie sú hradené zo štátneho rozpočtu, ale z príjmov z jej vlastnej podnikateľskej činnosti. 


Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vykonáva nasledovné činnosti:

  • zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja,

  • zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch,

  • prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,

  • vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov,

  • vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. je v súlade s § 5, bod (14) a s § 6 zákona o vnútrozemskej plavbe poverená výberom úhrad za používanie verejných prístavov. Výšku úhrad určuje a vyberá na základe sadzobníka schváleného ministerstvom.


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. vykázala za účtovné obdobie roka 2017 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 828.332,62 eur.
Comments


bottom of page