Nehnuteľnosti

Prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 537, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 6 m²

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/22549/summary

Prenájom nebytového priestoru - bloku č. 1.02, o výmere 195,63 m2, nachádzajúceho sa v stavbe - sklad č. 5 so súpisným číslom 4074, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/14, katastrálne územie Komárno.

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/21123/summary  

Prenájom nebytového priestoru- bloku č. 9, o výmere 120,82 m2, nachádzajúceho sa v stavbe- garážová hala so súpisným číslom 4069, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/10, katastrálne územie Komárno.

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/21134/summary

Prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 11263, vedeného Okresným úradom Komárno, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 1667/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 500 m².

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20133/summary

Prenájom časti pozemku a pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/424 o výmere 79 m² a parcelné číslo 9193/689 o výmere 494 m², druh pozemku: Zast. plocha a nádvoria.

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20125/summary

20