top of page

DIONYSUS:

Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal

& Intermodal Transport Chains

Sme veľmi radi, že Vás môžeme informovať, že spoločnosť Verejné prístavy, a. s. je od 1.7.2020 partnerom projektu Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains (akronym: DIONYSUS), ktorý je financovaný z Dunajského nadnárodného programu. Projekt spája celkovo 26 partnerov z 10 krajín podunajského regiónu.

 

DIONYSUS sa zameria na riešenie hlavných regionálnych výziev v oblasti riadenia infraštruktúry a plánovania, pričom sa zdôraznia kľúčové opatrenia potrebné na podporu dunajskej dopravy a plánovania prístavnej infraštruktúry.

 

Výsledky projektu sa premietnu do vypracovania politík rozvoja dopravného koridoru prostredníctvom správ

o analýze nedostatkov a odporúčaní. Projekt poskytne rámec na identifikáciu nedostatkov v infraštruktúre prístupu k železničnej a cestnej doprave v podunajských prístavoch a na konsolidáciu investičných potrieb založených na analýzach trhu.

 

Zosúladenie plánovania prístavov s dopravnou infraštruktúrou a plánmi regionálneho hospodárskeho rozvoja poskytne odporúčania na ich prispôsobenie

v súlade s odvetvovými prioritami.

Vypracujú sa cielené a špecifické prípadové štúdie pre prepravu kontajnerov a prepravu poľnohospodárskych produktov. Vypracuje sa aj hlavný plán infraštruktúry pre osobnú prepravu.

Základné výstupy budú pozostávať z plánov rozvoja prístavov a prevádzkových a obchodných modelov na podporu kvality, udržateľného rozvoja a investičných rozhodnutí. 

Všetky výstupy projektu zabezpečia zosúladenie

s konkrétnymi cieľmi EÚ v oblasti dopravy, TEN-T

a politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020

a po ňom vrátane nasledujúceho viacročného finančného rámca (2021 – 2027), čím sa projekt DIONYSUS stane kľúčovým nástrojom na podporu vykonávania stratégie EÚ pre Dunajský región.

DIONYSUS logo.jpg

Viac informácií nájdete TU:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus

Začiatok projektu:

01.07.2020

 

Koniec projektu:

31.12.2022

 

Celkový rozpočet:

3 603 511,25 €

 

Rozpočet našej spoločnosti:

138 316,35 €

 

Spolufinancovanie DTP:

117 568,89 €

Plagát projektu na stiahnutie TU:

Verejne pristavy DIONYSUS POSTER.jpg
2021-06-30.png
bottom of page