© 2017-2020, Verejné prístavy, a.s.

Bezpečnostný projekt

a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava

Projekt Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava bol financovaný zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, Prioritná os 4 – Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), Špecifický cieľ 4.1 – Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave.

 

Obdobie realizácie: 01.05.2016 - 30.11.2016

Celkové oprávnené výdavky projektu: 30 391,81 EUR

 

Hlavným cieľom projektu bolo vypracovať Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava v nasledovnom rozsahu:

 

1. Bezpečnostný projekt: úlohou Bezpečnostného projektu je návrh riešenia bezpečnostných opatrení v území verejného prístavu Bratislava (v súlade s návrhom unifikovaných bezpečnostných opatrení v ďalších verejných prístavoch na rieke Dunaj). Na Bezpečnostný projekt nadväzuje Havarijný plán.

2. Havarijný plán: obsah Havarijného plánu tvorí ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie s delením na všeobecnú, pohotovostnú a operatívnu časť.

 

Prostredníctvom projektu sú identifikované bezpečnostné aspekty vo väzbe na potenciálne riziká a navrhujú sa opatrenia smerujúce k ich eliminácii, alebo k zníženiu existujúcich neakceptovateľných rizík alebo k vytvoreniu zón s regulovaním – riadením rizika. Bezpečnostná dokumentácia zohľadňuje špecifické postavenie a rozsah kompetencií spoločnosti Verejné prístavy, a.s. ako aj jeho strategické plánovanie v oblasti ďalšieho rozvoja verejného prístavu Bratislava.