top of page
logo OPII a MDV_KF.jpg

Bezpečnostný projekt

a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava

Projekt Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava bol financovaný

zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, Prioritná os 4 – Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), Špecifický cieľ 4.1 – Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave.

 

Obdobie realizácie: 01.05.2016 - 30.11.2016

Celkové oprávnené výdavky projektu: 30 391,81 EUR

 

Hlavným cieľom projektu bolo vypracovať Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava v nasledovnom rozsahu:

 

1. Bezpečnostný projekt: úlohou Bezpečnostného projektu je návrh riešenia bezpečnostných opatrení v území verejného prístavu Bratislava (v súlade s návrhom unifikovaných bezpečnostných opatrení v ďalších verejných prístavoch na rieke Dunaj). Na Bezpečnostný projekt nadväzuje Havarijný plán.

2. Havarijný plán: obsah Havarijného plánu tvorí ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie s delením na všeobecnú, pohotovostnú a operatívnu časť.

 

Prostredníctvom projektu sú identifikované bezpečnostné aspekty vo väzbe na potenciálne riziká a navrhujú sa opatrenia smerujúce k ich eliminácii, alebo k zníženiu existujúcich neakceptovateľných rizík alebo k vytvoreniu zón s regulovaním – riadením rizika.

 

Bezpečnostná dokumentácia zohľadňuje špecifické postavenie a rozsah kompetencií spoločnosti Verejné prístavy, a.s. ako aj jeho strategické plánovanie v oblasti ďalšieho rozvoja verejného prístavu Bratislava.

Prijímateľ:

Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10 Bratislava

 

Názov projektu:

Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava

 

Miesto realizácie projektu:

Bratislava II – mestská časť Ružinov

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:  www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava (13MB)

bottom of page