top of page
logo OPII a MDV_KF.jpg

Bezpečnostná ochrana prístavov - predprojektová príprava

Názov a sídlo prijímateľa: 

Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10 Bratislava

 

Názov projektu: 

Bezpečnostná ochrana prístavov - predprojektová príprava

 

Miesto realizácie projektu: 

Bratislava II – mestská časť Ružinov

Komárno

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:

406 581,12 €

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie Technicko-ekonomickej štúdie pre zabezpečenie bezpečnostnej ochrany prístavov, prostredníctvom ktorej bude možné lepšie identifikovať environmentálne riziká, ich hrozby

a taktiež zmierňovať negatívne environmentálne dopady.

 

Hlavná aktivita projektu je rozdelená na dva tematické celky: 

  • vypracovanie Technicko-ekonomickej štúdie pre havarijné opatrenia a

  • vypracovanie Technicko-ekonomickej štúdie pre monitorovací systém prístavov.

 

Predmetom technicko-ekonomickej štúdie pre havarijné opatrenia je definovať havarijné opatrenia

z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska. Havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárov vzhľadom na tovarovú skladbu

a objemy prekládky v prístavoch základnej siete TEN-T

v Slovenskej republike, t.j. vo verejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno. 

Zámerom technicko-ekonomickej štúdie pre monitorovací systém prístavov je navrhnúť optimálny monitorovací systém pre prístav Bratislava a Komárno s využitím už existujúcich informačných systémov (napr. Riečny informačný systém - RIS a iné.).

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:

www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Dokumenty na stiahnutie:

časti 1-6​ (125 MB)

 

(obsahuje dokumenty: Technická štúdia pre havarijné opatrenia, CBA pre havarijné opatrenia, EIA Havarijné opatrenia, Technická štúdia pre monitorovací systém prístavov, CBA pre monitorovací systém prístavov, EIA Monitorovací systém prístavov) 

bottom of page