top of page

Voľné prístavné polohy 

vo verejnom prístave Bratislava:

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, v súlade so zákonom č. 338/2000

Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a Informácie

o obsadzovaní prístavných polôh v území verejných prístavov Bratislava, Komárno, Štúrovo, v spojení so zákonom

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, informuje o nasledovných voľných polohách situovaných v prístave Bratislava:

 

Zoznam voľných prístavných polôh situovaných v prístave Bratislava:

( zoznam aktuálne voľných prístavných polôh pripravujeme )

 

V prípade záujmu o niektorú z uvedených prístavných polôh nás kontaktujte: 

Číslo telefónu: +421 2 2062 0755 

E-mail:              sprava@vpas.sk

bottom of page