top of page

Pozemky na prenájom

vo verejnom prístave Bratislava:

Informácia pre verejnosť o spôsobe prenájmu pozemkov:

V prípade záujmu o prenájom pozemkov zašlite žiadosť o informáciu

o prenájme emailom: sprava@vpas.sk.

Žiadosť musí v prípade súkromnej osoby obsahovať nasledovné údaje:

* meno, priezvisko kontaktnej osoby

* adresa trvalého pobytu

* predmet nájmu (umiestnenie, veľkosť, označenie)

* účel nájmu

* doba nájmu

Žiadosť musí v prípade právnickej osoby obsahovať nasledovné údaje:

* obchodné meno

* sídlo

* IČO, DIČ, IČ DPH

* bankové spojenie

* predmet nájmu (umiestnenie, veľkosť, označenie)

* účel nájmu

* doba nájmu

* kontaktnú osobu

bottom of page