© 2017-2020, Verejné prístavy, a.s.

Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

Projekt Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava je financovaný zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, Prioritná os 4 – Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), Špecifický cieľ 4.1 – Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave.

 

Prijímateľ: Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10 Bratislava

Názov projektu: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava

Miesto realizácie projektu: Bratislava II – mestská časť Ružinov

Obdobie realizácie: 01.01.2019 – 31.12.2019

Celková zazmluvnená suma projektu: 657 356,80 EUR

Prostriedky EÚ: 328 678,40 EUR

 

Hlavným cieľom projektu je nielen prispieť k modernizácii služieb vo verejnom prístave Bratislava, ale taktiež formou podpory zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá prispieť k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

 

Realizácia projektu prispeje k ekologizácii verejného prístavu Bratislava v súlade s požiadavkami pre zavádzanie alternatívnych palív vo verejných prístavoch v rámci krajín EÚ. Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava. Štúdia realizovateľnosti identifikuje najvhodnejšiu technológiu na výrobu a distribúciu LNG pre verejný prístav Bratislava vzhľadom na jeho špecifiká, a to na základe porovnania dostupných technológií skvapalnenia, uskladnenia a čerpania LNG na trhu.

 

Realizáciou projektu sa zabezpečí spracovanie Štúdie realizovateľnosti pre Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava. Štúdia identifikuje a porovná technológie na výrobu a distribúciu LNG z pohľadu, environmentálneho, ekonomického a bezpečnostného.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:

www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk