top of page

ZREÁLŇUJEME CENY PRENÁJMOV A UPOZORŇUJEME NA ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ V ZÁHRADKÁRSKEJ LOKALITE

Updated: Jul 24, 2018

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. v týchto dňoch začala vyzývať svojich nájomníkov na uzatvorenie dohody o urovnaní a novej nájomnej zmluvy. Týka sa to klientov v lokalite tzv. Malí záhradkári. Spoločnosť zároveň neodporúča na uvedených pozemkoch pestovať poľnohospodárske plodiny určené na samozásobovanie ani konzumovať vodu z lokálnych studní.  Všetky dotknuté osoby v súčasnosti kontaktuje listom.

Verejné prístavy a.s., verejné prístavy, public ports, Bratislava

Verejné prístavy, a.s., na základe podkladov od Ministerstva životného prostredia SR, upozorňujú nájomníkov v predmetnej lokalite, aby vodu zo studní nepili a dopestovanú zeleninu nekonzumovali.


V rámci geologických prác na úlohe „Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže B2(1904)/ BRATISLAVA – RUŽINOV – PRÍSTAV s analýzou rizika“ bolo potvrdené znečistenie horninového prostredia pásma prevzdušnenia a pásma nasýtenia a tiež znečistenie podzemnej vody presahujúce intervenčné kritérium smernice Ministerstva životného prostredia SR.


Environmentálna záťaž pôdy a podzemných vôd je zo strany Ministerstva životného prostredia SR dlhodobo monitorovaná až do roku 2020, kedy sa na základe nameraných zistení rozhodne o prípadnej sanácii lokality. Aj keď namerané hodnoty neprekračujú povolené limity a nie sú bezprostrednou hrozbou, na základe doterajších zistení naša spoločnosť neodporúča piť vodu zo studní na uvedených pozemkoch a pestovať poľnohospodárske plodiny určené na samozásobovanie. V súvislosti s environmentálnou záťažou odporúčame pozemky využívať iba na rekreačné účely.


Počas desaťročnej histórie spoločnosti Verejné prístavy, a.s. nedošlo k úprave nájomného za pozemky v danej lokalite. Spoločnosť sa aktuálne rozhodla zreálniť výšku nájomného s ohľadom na súčasné trhové podmienky zohľadňujúce aj pravdepodobnú environmentálnu záťaž. 
Yorumlar


bottom of page