ZÁKAZ VYPLÁVANIA A VPLÁVANIA DO BAZÉNA OPRAVOVNE LODÍ V PRÍSTAVE BRATISLAVA

Updated: 4 days ago

PLAVEBNÉ OPATRENIE č. 121/2020 o zákaze vyplávania a vplávania do bazéna opravovne lodí (NOL) v Prístave Bratislava V zmysle §39 písm. o) bod 1 a 2 zákona č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dopravný úrad ukladá toto

plavebné opatrenie, ktorým upozorňuje vodcov plavidiel, že z dôvodu potopenia tlačného remorkéra Wallsee v ústi bazéna opravovne lodí (NOL), je do odvolania zakázané vyplávanie

a vplávanie plavidiel do bazéna.


Vodcovia plavidiel sú povinní riadiť sa pokynmi vydanými kapitanátom Bratislava Dopravného

úradu. Spojenie bude zabezpečené na rádiofónnom kanáli VHF 22 alebo na tel. č. +421 2 48 777 626.


Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov týmto plavebným

opatrením nie sú dotknuté.


Kompletné znenie dokumentu:


PO121-2020
.pdf
Download PDF • 236KB


#verejne #pristavy #pristav #bratislava #havaria

© 2017-2020, Verejné prístavy, a.s.