top of page

PRÍKAZ NA ODSTRÁNENIE: TR GERLACH, TR VIHORLAT

Updated: Jul 23, 2021


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 856 541,

ako prevádzkovateľ verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo,


vydáva Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 01/2021


(ďalej aj ako „Príkaz“), podľa § 5 ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o vnútrozemskej plavbe“), a týmto Príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí

vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť, v nasledovnom znení:


i. Zakazuje vstup a priblíženie sa k plavidlám ,,TR Gerlach“ a ,,TR Vihorlat“ z vody aj z brehu na bezpečnú vzdialenosť, nachádzajúcich sa na prístavnej polohe JB 7, v Severnom bazéne,

vo verejnom prístave Bratislava (viď mapka v prílohe; presná definícia je uvedená v Prístavnom poriadku). Uvedené sa netýka prevádzkovateľa verejného prístavu, správcu vodného toku

a Dopravného úradu.


ii. Prikazuje, aby vlastník plavidiel „TR Gerlach“ a ,,TR Vihorlat“ umiestnených na prístavnej polohe JB 7, v Severnom bazéne, vo verejnom prístave Bratislava (viď mapka v prílohe; presná definícia) Prikazuje, aby vlastník plavidiel „TR Gerlach“ a ,,TR Vihorlat“ umiestnených na prístavnej polohe JB 7,

v Severnom bazéne, vo verejnom prístave Bratislava (viď mapka v prílohe; presná definícia je uvedená v Prístavnom poriadku) uvedené plavidlá bezodkladne odstránil z verejného prístavu Bratislava, najneskôr však do 08.02.2021, nakoľko ohrozujú bezpečnosť užívania verejného prístavu.


Týmto príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť v súlade s § 5 ods. 5 zákona o vnútrozemskej plavbe.


Mapka prístavnej polohy JB 7:


Neuposlúchnutím tohto Príkazu sa dopustíte priestupku na úseku vnútrozemskej plavby podľa § 40 zákona o vnútrozemskej plavbe a zároveň sa môžete dopustiť priestupku podľa zákona

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov týmto Príkazom nie sú dotknuté.


Tento Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 01/2021 je platný odo dňa jeho zverejnenia a účinný od 04.02.2021, do odvolania.Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie:

Príkaz prevádzkovateľa verejného prístav
.
Download • 163KB

Comments


bottom of page