top of page

USMERNENIE: ZAZIMOVANIE PLAVIDIEL BRATISLAVA, ZIMA 2018/2019


Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodcov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel vo verejnom prístave Bratislava na zimné obdobie 2018/2019. Verejné prístavy,a.s. ako prevádzkovateľ verejného prístavu Bratislava vydáva na zazimovanie plavidiel v zimnom období 2018/2019 nasledovné usmernenie:


Verejné prístavy,a.s. ako prevádzkovateľ verejného prístavu Bratislava vydáva na zazimovanie plavidiel v zimnom období 2018/2019 nasledovné usmernenie:


1. Užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel sú povinní v období zazimovania plavidiel sa riadiť Prevádzkovým poriadkom pre verejné prístavy na Dunaji článok 7 - ochrana plavidiel a územia verejných prístavov.


2. Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Bratislava zabezpečujú Verejné prístavy, a.s. v zastúpení :

● Mgr. Adam Papp, manažér správy majetku VP, a.s.,

mail: adam.papp@vpas.sk, tel.č.: +421 911 368 640

● Pobočka VP,a.s. Bratislava

mail: pobba@vpas.sk, tel.č.: +421 910 309 099

● Ing. František Šajgalík, Ved. Odd. Správy majetku VP, a.s.,

mail: frantisek.sajgalik@vpas.sk, tel.č.: +421 902 309 066


3. V prípade potreby, premiestnenia plavidiel z voľného toku Dunaja do chránených bazénov prístavu budú túto službu poskytovať nasledovné spoločnosti:


Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava:

Dispečing, tel.č. +421 2 58271589, mobil : +421 903 244 411

kpt, Kliment Šibalík, ved. prístavných služieb ,tel.č.: +421 918 342 654

Martin Lacko, ved. Referátu údržby, tel.č. +421 903 243 535 - presypový materiál, údržba.

● Ivan Bauka, energetik, mobil: +421 918 342 664, odber elektrickej energie

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava, závod Dunaj

Dalibor Benčík, vedúci lodnej dopravy, mobil: +421 903 410 480

Juraj Lászlo, tel.č. +421 911 089 950

e-mail: lodnadoprava.du@svp.sk


Prevádzkovatelia plavidiel sú povinní uhradiť:

● poplatky za remorkáž spoločnosti, ktorá remorkáž vykonala ihneď alebo v termíne podľa dohody avšak najneskôr pred odchodom plavidla z prístavu Bratislava.

● poplatky za dodané služby od spoločnosti Slovenská plavby a prístavy, a.s., ktoré si prevádzkovateľ plavidla alebo majiteľ plavidla objednal u SPaP,a.s., a ktoré mu boli dodané (použitie pontónu SPaP,a.s., zapožičanie manipulačného lana, odber vody vrátane poplatku za pripojenie, pripojenie k zdroju elektrickej energie).

Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom k zadržaniu plavidla až do uskutočnenia úhrady.

Potvrdenie o úhrade bude tvoriť prílohu odchodného raportu.


4. Počty plavidiel na zazimovanie predbežne nahlásené prevádzkovateľmi a ich rozmiestnenie v prístavných bazénoch:


Slovenská plavba a prístavy, a.s.

Južný bazén - južný breh (polohy č. P 1 - 9) - 30 plavidiel

- severný breh (poloha č. SB 20) - 2 plavidlá

- severný breh (polohy č. SB 21 - 23) - 6 plavidiel

Severný bazén - koleno I-II a polohy č. SB 41 - 43 - 12 plavidiel


Bazén Pálenisko - čelný breh poloha č. ČB 70 - 15 plavidiel

- východný breh (polohy č. VB 71 - 72) - 2 plavidlá

- západný breh (polohy č. ZB 61 - 65) - 16 plavidiel

Plavidlá prepravujúce nebezpečný náklad (ADN polohy):


Bazén Pálenisko - západný breh (polohy č. ZB 69) - 2 plavidlá

- západný breh (polohy č. ZB 68 –67) - 4 plavidlá

Bazén Lodenica - severný breh (polohy č.SB 105 - 101) - 8 plavidiel

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava

Severný bazén - južný breh (poloha č. JB 1) - 4 plavidlá

- južný breh (poloha č. JB 3) - 3 plavidlá


Bazén Lodenica (NOL) - južný breh (poloha č. JB 111 - JB 115 ) - 16 plavidiel

* DDSG Mahart Kft.

Bazén Pálenisko - západný breh (polohy č. ZB 67 - 66) - 10 plavidiel

Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.

Severný bazén - južný breh (poloha č.JB 4 a JB 5) - 6 plavidiel

Južný bazén - južný breh (poloha P 10) - 1 plavidlo


CNFR Navrom sa Galati

Bazén Pálenisko - západný breh (polohy č. ZB 61 - 65) - 8 plavidiel

* vodca plavidla sa pred vyviazaním plavidla k polohe musí informovať u prevádzkovateľa dispečerského rádia, spoločnosti SPaP,a.s. o konkrétnom mieste státia.

Umiestnenie nenahlásených plavidiel bude riešené operatívne s prevádzkovateľmi plavidiel v spolupráci spoločností VP, a.s. a SPaP, a.s..


5. Úhrada za zimné stojné bude v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky, (zverejnený na web stránke www.portslovakia.com).


6. Vodcovia plavidiel a prevádzkovatelia plávajúcich zariadení sú povinní:

● pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami.

● v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie svojich plavidiel z ľadu tak aby nedošlo k poškodeniu ich telies a zariadení.

● vypracovať protipožiarny plán ochrany svojich plavidiel a objektov.

● v prípade zamrznutia vodnej hladiny je potrebné vysekať otvor v rozmere 1m x 1m, pre možnosť čerpania vody v prípade požiaru.

● mať k dispozícii na viditeľnom mieste plavebné opatrenie DÚ č. 147/2018.

● riadiť sa plavebným opatrením DÚ č. 147/2018, ktoré sa zoberá otázkami plavebnej bezpečnosti pre zimovanie 2018/2019.

● zriadiť stálu dozornú službu


7. V prípade veľkého ľadochodu a kumulácie zimujúcich plavidiel, umiestnenie plavidiel bude riadené operatívne dohodou zodpovedných pracovníkov VP, a.s., DÚ, SPaP,a.s. , SVP, š.p..


8. Zásobovanie pitnou vodou bude možné na pontóne ŠPS-P-12 (prístavná poloha HTD 9) a v prípade potreby dodávky pitnej vody na polohu, VP, a.s. zabezpečí dodávku cisternou na základe objednávky a úhrady prevádzkovateľa plavidla.


9. Komunálny odpad bude možné odovzdať pri budove DÚ a pri prekladisku minerálnych olejov. V prípade kumulácie väčšieho množstva odpadu na plavidlách , VP, a.s., na základe objednávky zabezpečí odobratie komunálneho odpadu na polohe za úhradu. Nádoby na odpad sú označené názvom prevádzkovateľa prístavu.


10. Pripojenie na elektrickú sieť bude možné v bazéne Pálenisko-východný breh (poloha č. VB 73 a VB 74), po dohode so spoločnosťou SPaP, a.s. a na polohách v bazéne Lodenica (poloha č. SB 105 až SB 101) po dohode so spoločnosťou SPaP - Lodenica s.r.o.. Na ostatných polohách bude odber riešený individuálne (lodné agregáty)


Kompletné znenie dokumentu a grafickú časť nájdete v prílohe klinutím SEM.

Comments


bottom of page