top of page

USMERNENIE - ZIMA 22/23: KOMÁRNO

Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodcov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel vo verejnom prístave Komárno na zimné obdobie 2022/2023.


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. ako prevádzkovateľ verejného prístavu Komárno vydáva na zazimovanie plavidiel v období od 15.12.2022 do 15.03.2023 nasledovné usmernenie:


1. V období zimovania plavidiel sú užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel (ďalej len „užívatelia verejného prístavu“) povinní riadiť sa pokynmi uvedenými v Prístavnom poriadku verejných prístavov Slovenskej republiky, bod 7.10, Článok 7 - Ochrana plavidiel a územia verejných prístavov Slovenskej republiky.


2. Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Komárno zabezpečujú:

Verejné prístavy, a. s. (ďalej len „VPAS“) v zastúpení:

· Mgr. Adam Papp, manažér pobočky Komárno

email: adam.papp@vpas.sk, tel. č.+421 911 368 640

· Verejné prístavy, a. s., Pobočka Komárno,

email: pobkom@vpas.sk, tel. č.+421 911 309 095

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, (ďalej len „SVP, š. p.“) v zastúpení:

· Ing. Jozef Moravčík, zast. vedúci lodnej dopravy a vedúci PS Dunaj, tel. č. +421 904 421 900

· Miklóš Maitz, tel. č. +421 903 426 196

· Stredisko lodnej dopravy, nepretržitá služba: tel. č. +421 2 52926039

· Upozornenie SVP, š. p.: V prístave Komárno je k dispozícii tlačný remorkér BD BREZNO.

V prípade potreby premiestnenia nesamohybných plavidiel je potrebné dohodnúť podmienky a zabezpečiť objednanie služby v dostatočnom predstihu.


Komárňanská plavebná spoločnosť, s.r.o. - plavidlo LODIAR po dohode zabezpečí remorkáž plavidiel v rámci bazénov v prístave Komárno.

· Marián Molnár, tel. č. +421 907 161 514, e-mail: molnarmaros@gmail.com3. Vo verejnom prístave Komárno je možné zimovanie plavidiel na nasledujúcich prístavných polohách:


· južný breh Západného bazéna: JB 5.14 až JB 5.30

· severný breh Západného bazéna: SB 5.13

· južný breh Východného bazéna: JB 49A

· severný breh Východného bazéna: SB 41 až SB 47


4. Poplatky za zimné stojné sú užívatelia verejného prístavu povinní uhradiť VPAS. v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.portslovakia.com.


5. Za dodané služby, ktoré užívatelia verejného prístavu využijú, sú povinní uhradiť poplatky jednotlivým poskytovateľom služieb, podľa osobitných dohôd.


6. Užívatelia verejného prístavu sú povinní:


a) pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami,

b) v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie plavidiel z ľadu tak aby nedošlo k poškodeniu ich telies a zariadení,

c) riadiť sa Plavebným opatrením č. 134/2022 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023, vydané Dopravným úradom,

d) ak to miestne podmienky vyžadujú, dohľad nad zimujúcimi plavidlami, resp. nad skupinou plavidiel osobou, ktorá je schopná, ak je to potrebné, vykonať nevyhnutne potrebné opatrenia.


7. V prípade veľkého ľadochodu a kumulácie zimujúcich plavidiel, bude umiestnenie plavidiel riadené operatívne, dohodou zodpovedných pracovníkov VPAS, SPaP a.s., SVP, š.p. a Dopravného úradu.


8. V prípade potreby dodávky pitnej vody na polohu VPAS zabezpečí dodávku cisternou a to na základe objednávky užívateľov verejných prístavov a za úhradu.


9. Komunálny odpad je možné odovzdať na prístavnej polohe HTD 25, kde je umiestnený kontajner, určený na komunálny odpad.Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie:

Usmernenie zimovania_Komárno1_anonymizované
.pdf
Download PDF • 377KB


Comments


bottom of page