top of page

USMERNENIE - ZIMA 21/22: BRATISLAVA

Updated: Dec 14, 2021


Usmernenie pre užívateľov prístavu, vodcov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel vo verejnom prístave Bratislava na zimné obdobie 2021/2022.


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. ako prevádzkovateľ verejného prístavu Bratislava vydáva na zazimovanie plavidiel v období od 15.12.2021 do 15.03.2022 nasledovné usmernenie:


1. V období zimovania plavidiel sú užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel (ďalej len „užívatelia verejného prístavu“) povinní riadiť sa pokynmi uvedenými v Prístavnom poriadku verejných prístavov SR, Článok 7 - Ochrana plavidiel a územia verejných prístavov SR.


2. Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Bratislava zabezpečujú:


Verejné prístavy, a. s. (ďalej len „VP, a. s.“) v zastúpení:

· Elena Hamárová, manažér správy prístavov VP, a. s.

e-mail: elena.hamarova@vpas.sk, tel.č. +421 911 309 055

· Pobočka VP, a. s. Bratislava

e-mail: pobba@vpas.sk, tel.č. +421 910 309 099Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len „SpaP a.s.“) v zastúpení:

· Dispečing, tel.č. +421 918 342 679

· kpt. Kliment Šibalík, ved. prístavných služieb ,tel.č. +421 918 342 654

· Martin Lacko, ved. referátu údržby, tel.č. +421 903 243 535 - posypový materiál, údržba

· Ivan Bauka, energetik, tel.č. +421 918 342 664, odber elektrickej energie

· Dzik Czeflaw, +421 918 342 647, odber elektrickej energie


SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. OZ Bratislava, Závod Dunaj (ďalej len „SVP, š.p.“) v zastúpení:

· Dalibor Benčík, vedúci lodnej dopravy, tel.č. +421 903 410 480

· Juraj Lászlo, tel.č. +421 911 089 950

· Stredisko lodnej dopravy, nepretržitá služba: +421 2 52926039

· Upozornenie SVP, š.p.: V prístave Bratislava je k dispozícii tlačný remorkér BD KRUPINA. V prípade potreby premiestnenia nesamohybných plavidiel je potrebné dohodnúť podmienky a zabezpečiť objednanie služby v dostatočnom predstihu.


3. Vo verejnom prístave Bratislava je možné zimovanie plavidiel v Severnom a Južnom bazéne Zimného prístavu, v bazéne Pálenisko a v bazéne Opravovne lodí (NOL) na nasledujúcich prístavných polohách:


a) Prístavné polohy vhodné pre plavidlá neprepravujúce nebezpečný náklad:


· južný breh Južného bazéna: P-1 až P-9

· severný breh Južného bazéna: SB 20 až SB 23

· južný breh Severného bazéna: JB 1, JB 3, JB 4, JB 5

· severný breh Severného bazéna: KOLENO I, KOLENO II, SB 41 až SB 43

· čelný breh bazénu Pálenisko: ČB 70

· západný breh bazénu Pálenisko: ZB 61 až ZB 66

· východný breh bazénu Pálenisko: VB 71 až VB 72

· severný breh bazénu Opravovne lodí (NOL): SB 101 až SB 108

· južný breh bazénu Opravovne lodí (NOL): SB 111 až SB 115


b) Prístavné polohy vhodné pre plavidlá, ktoré prepravujú nebezpečný náklad (ADN polohy):


· západný breh bazénu Pálenisko: ZB 67 až ZB 69


4. Poplatky za zimné stojné sú užívatelia verejného prístavu povinní uhradiť VP, a. s. v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.portslovakia.com.


5. Za dodané služby, ktoré užívatelia verejného prístavu využijú, sú povinní uhradiť poplatky jednotlivým poskytovateľom služieb, podľa osobitných dohôd.


6. Užívatelia verejného prístavu sú povinní:


a) pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami,

b) v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie plavidiel z ľadu tak, aby nedošlo k poškodeniu ich telies a zariadení,

c) riadiť sa Plavebným opatrením č. 146/2021 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2022, vydané Dopravným úradom,

d) ak to miestne podmienky vyžadujú, dohľad nad zimujúcimi plavidlami, resp. nad skupinou plavidiel osobou, ktorá je schopná, ak je to potrebné, vykonať nevyhnutne potrebné opatrenia.


7. V prípade veľkého ľadochodu a kumulácie zimujúcich plavidiel, bude umiestnenie plavidiel riadené operatívne, dohodou zodpovedných pracovníkov VP, a. s., SPaP a.s., SVP, š.p. a Dopravného úradu.


8. Odber pitnej vody je možný na prístavnej polohe HTD 9 a v prípade potreby dodávky pitnej vody na polohu, VP, a. s. zabezpečí dodávku cisternou a to na základe objednávky užívateľov verejných prístavov a za úhradu.


9. Komunálny odpad je možné odovzdať na prístavnej polohe HTD 9 a HTD 53, kde sú umiestnené kontajnery, určené pre komunálny odpad. V prípade kumulácie väčšieho množstva odpadu na plavidlách, VP, a. s., na základe objednávky zabezpečí odobratie komunálneho odpadu na polohe za úhradu. Nádoby na odpad sú označené názvom prevádzkovateľa prístavu.


10. Pripojenie na elektrickú sieť je možné po dohode so spoločnosťou SPaP a.s. v bazéne Pálenisko na prístavných polohách VB 73, VB 74 a v bazéne Opravovne lodí (NOL) na prístavných polohách SB 101 až SB 105. Na ostatných polohách je odber riešený individuálne (lodné agregáty).


Kompletné znenie dokumentu na stiahnutie:


Usmernenie - Bratislava 2021-2022_FINAL[4563]
.docx
Download DOCX • 947KB


Comments


bottom of page