top of page

USMERNENIE: ZIMA 2019/2020 PRÍSTAV KOMÁRNO

Updated: Dec 17, 2019

Verejné prístavy, a. s., ako prevádzkovateľ verejného prístavu Komárno vydáva na zazimovanie plavidiel v zimnom období 2019/2020 nasledovné usmernenie:


Verejné prístavy, a. s., ako prevádzkovateľ verejného prístavu Komárno vydáva na zazimovanie plavidiel v zimnom období 2019/2020 nasledovné usmernenie:


1. Užívatelia prístavu, vodcovia plavidiel, prevádzkovatelia plavidiel sú povinní v období zazimovania plavidiel sa riadiť Prístavným poriadkom verejných prístavov SR článok 7 - Ochrana plavidiel a územia verejných prístavov.


2. Organizáciu činností v období pred a počas zazimovania plavidiel v prístave Komárno zabezpečujú Verejné prístavy, a. s., v zastúpení :

● Mgr. Adam Papp, manažér správy majetku VP, a. s.

mail: adam.papp@vpas.sk, tel.č.+421 911 368 640

● Monika Lehoczká, referent pokladne a evidencie VP, a. s.

mail: pobkom@vpas.sk, tel.č.+421 911 309 095

● Miroslava Caňová, manažér správy prístavov VP, a. s.

mail: miroslava.canova@vpas.sk , tel. č. +421 910 915 940

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava, závod Dunaj

● Dalibor Benčík, vedúci lodnej dopravy, tel. č. +421 903 410 480

● Miklóš Maitz, tel.č. +421 903 426 196

tel.č. +421 2 52926039, +421 2 52923409

e-mail: lodnadoprava.du@svp.sk


● Upozornenie SVP, š.p.: V prístave Komárno je k dispozícii jeden tlačný remorkér BD BREZNO. V prípade potreby premiestnenia nesamohybných plavidiel je potrebné si dohodnúť podmienky a zabezpečiť včasné objednanie služby v dostatočnom predstihu.

Komárňanská plavebná spoločnosť, s.r.o., - pán Marián Molnár so svojim plavidlom LODIAR môže po dohode uskutočniť remorkáž plavidiel v rámci bazénov v prístave Komárno,

● p. Marián Molnár, tel.č. +421 907 161514,e-mail: molnarmaros@gmail.com

3. Prevádzkovatelia plavidiel sú povinní uhradiť:

● poplatky za remorkáž spoločnosti, ktorá remorkáž vykonala ihneď alebo v termíne podľa dohody avšak najneskôr pred odchodom plavidla z prístavu Komárno.

Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom k zadržaniu plavidla až do uskutočnenia úhrady. Potvrdenie o úhrade bude tvoriť prílohu odchodného raportu.4. Počty plavidiel na zimovanie predbežne nahlásené prevádzkovateľmi a ich rozmiestnenie v prístavných bazénoch:

DDSG MAHART Kft

Západný bazén - južný breh (poloha č.JB 5.17 - JB 5.24) - 25 plavidiel

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava

Západný bazén -južný breh (poloha č. JB 5.28 - JB 5.30) - 13 plavidiel

PK NAVIS

Západný bazén - južný breh (poloha č. JB 5.16- JB 5.17) - 4 plavidlá

V prípade znemožnenia preplávania plavidiel z Východného bazénu do Západného, z dôvodu

nízkeho vodostavu pod mostom, budú plavidlá operatívne umiestnené na polohy vo Východnom bazéne.

Umiestnenie nenahlásených plavidiel bude riešené operatívne s prevádzkovateľmi plavidiel v spolupráci spoločností Komárňanská plavebná spoločnosť, s.r.o., VP, a.s.


5. Úhrada za zimné stojné bude v zmysle platného Sadzobníka vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky (zverejnený bude na webovej stránke www.portslovakia.com).


6. Vodcovia plavidiel a prevádzkovatelia plávajúcich zariadení sú povinní:

● pevne vyviazať zimujúce plavidlá, tak aby nedošlo k ich uvoľneniu alebo poškodeniu v prípade lámania ľadu ľadoborcami.

● v prípade zamrznutia vodnej plochy zabezpečiť uvoľňovanie svojich plavidiel z ľadu tak aby nedošlo k poškodeniu ich telies a zariadení.

● vypracovať protipožiarny plán ochrany svojich plavidiel a objektov.

IČO: 36 856 541

DIČ: 2022534008

IČ DPH: SK2022534008

bankové spojenie: VÚB, a. s.

č. ú. 2416168551/0200

IBAN : SK6102000000002416168551

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

oddiel Sa, vložka č. 4395/B

● v prípade zamrznutia vodnej hladiny je potrebné vysekať otvor v rozmere 1m x 1m, pre možnosť čerpania vody v prípade požiaru.

● mať k dispozícii na viditeľnom mieste plavebné opatrenie DÚ č. 139/2019 .

● riadiť sa plavebným opatrením DÚ č. 139/2019 , ktoré sa zaoberá otázkami plavebnej bezpečnosti pre zimovanie 2019/2020.

● zriadiť stálu dozornú službu.

7. V prípade veľkého ľadochodu a kumulácie zimujúcich plavidiel , umiestnenie plavidiel bude riadené operatívne dohodou zodpovedných pracovníkov VP, a. s., DÚ, SVP, š.p.

8. V prípade potreby dodávky pitnej vody na polohu VP, a. s. zabezpečí dodávku cisternou na základe objednávky a úhrady prevádzkovateľa plavidla.

9. Komunálny odpad bude možné odovzdať pri budove DÚ. V prípade kumulácie väčšieho množstva odpadu na plavidlách, VP, a. s., na základe objednávky zabezpečí odobratie komunálneho odpadu na polohe za úhradu.Comentários


bottom of page