SÚŤAŽ: POLOHA OPBA 26 UMIESTNENIE PLÁVAJÚCEHO ZARIADENIA A JEHO PREVÁDZKOVANIE


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, (ďalej len „Vyhlasovateľ“) v súlade so zákonom č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Informácie o prideľovaní prístavných polôh v území verejných prístavov Bratislava, Komárno, Štúrovo, v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení, vyhlasuje


súťaž „PP-2021-001” na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 26.


Termín predkladania súťažných ponúk je od 19.04.2021 do 19.05.2021 do 12:00 hodiny.


Kontaktná osoba za Vyhlasovateľa:

Meno a priezvisko: Mgr. Elena Hamárová

Číslo telefónu: +421 2 206 205 28

E-mail: elena.hamarova@vpas.sk


Predmet súťaže:

Prístavná poloha OPBA 26 – pravý breh, r.km 1868,790 až 1868,720, dĺžka prístavnej polohy 70 m. Grafické znázornenie:

Primárny účel prístavnej polohy:

Je primárne určená pre umiestnenie plávajúceho zariadenia, resp. pontónu, ktorý slúži na pristávanie osobných výletných plavidiel alebo osobných kajutových plavidiel. Pri vodostave 300 cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 4,5 m.


Účel užívania prístavnej polohy:

Státie plávajúceho zariadenia, pristávanie výletných a kajutových plavidiel.


Inžinierske siete:

áno - elektrina, voda, plyn; inžinierske siete vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom súťaže.


Bitvy, lôžka na vzpery, lôžka na mostík:

áno; vyväzovacie prvky vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom súťaže.


Priľahlé pozemky:

k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka, pozemok registra „E“ KN parc. č. 5787, vlastník Slovenská republika k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka, pozemok registra „E“ KN parc. č. 5788, vlastník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava


Ťarchy:

Na pravom brehu Dunaja je ochranné pásmo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z.z.

o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5 m od brehovej čiary.


Doba užívania prístavnej polohy:

max. 5 rokov, nie však dlhšie, než po dobu platnosti povolenia na státie Plávajúceho zariadenia podľa rozhodnutia vydaného Dopravným úradom.


Cena za užívanie prístavnej polohy/minimálna ponuková cena:

12 450,- EUR bez DPH/rok


Súťažné ponuky musia byť predložené v súlade s Informáciou o prideľovaní prístavných polôh

v území verejných prístavov Bratislava, Komárno, Štúrovo, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.portslovakia.com.


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.


Vyhlasovateľ je oprávnený neprizvať do súťaže záujemcu a/alebo nezahrnúť do vyhodnocovania (vylúčiť) návrh záujemcu, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s Vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, pričom za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne, porušenie akejkoľvek povinnosti záujemcu z ktorejkoľvek zmluvy uzavretej medzi Vyhlasovateľom a záujemcom, akýkoľvek úkon záujemcu, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie akejkoľvek povinnosti záujemcu z ktorejkoľvek zmluvy uzavretej medzi Vyhlasovateľom a záujemcom, vznik bezdôvodného obohatenia na strane záujemcu na úkor Vyhlasovateľa alebo úkon záujemcu, ktorého výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie záujemcu na úkor Vyhlasovateľa, alebo poškodenie dobrého mena a/alebo iných oprávnených záujmov Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.


Kompletné znenie dokumentov na stiahnutie:

PP-2021-001 Vyhlásenie súťaže na PP OPBA
.
• 186KB
Informácia o obsadzovaní prístavných pol
.
• 181KB
Príloha - Zmluva o budúcej zmluve o užív
.
• 285KB
Príloha - Zmluva o užívaní verejných prí
.
• 340KB
Príloha - Zmluva o zriadení záložného pr
.
• 193KB