top of page

REAKCIA NA VÝSLEDKY KONTROLY NKÚ

Updated: Jul 13, 2018

Reagujeme na výsledky kontroly NKÚ, ktoré boli zverejnené dňa 27. apríla 2018 nasledovným stanoviskom:


V operačnom programe Doprava (OPD) nebolo do roku 2013 možné čerpať finančné prostriedky alokované na rozvoj vodnej dopravy. V roku 2014 sa otvoril nový operačný program, ktorý trvá do roku 2020. V ňom bola zadefinovaná prioritná os č. 4 so zameraním na vodnú dopravu. V rokoch 2014-2016 vtedajšie vedenie spoločnosti viedlo rokovania so súkromným majiteľom infraštruktúry a superštruktúry vo verejných prístavoch za účelom vysporiadania neštandardných majetkovo právnych vzťahov. Žiaľ, neúspešne. 


Po výmene vedenia v polovici roka 2016 sa nové, súčasné vedenie začalo venovať okrem majetkovo právneho vysporiadania aj otvoreniu takých  nových rozvojových projektov, ktoré je možné realizovať aj bez majetkovo právneho vysporiadania. Vďaka tomu sú dnes rozbehnuté rozvojové projekty v celkovej realizačnej hodnote cca. 50 miliónov eur, ktoré môžu byť financované z prostriedkov OPII.


Nesplnená úloha sa týkala práve už spomínaného majetkovo-právneho vysporiadania neštandardných vlastníckych vzťahov vo verejných prístavoch Bratislava a Komárno. Rokovania predchádzajúceho aj súčasného vedenia nedospeli k absolútnej dohode. Spoločnosť Verejné prístavy, a.s., ako vlastník pozemkov vo verejných prístavoch stále však vidí priestor pre ďalšie rokovania a dohodu so súkromným vlastníkom infraštruktúry a superštruktúry vo verejných prístavoch v Bratislave a Komárne.
Comentarios


bottom of page