top of page

PRIPRAVUJEME NOVÝ SYSTÉM KONTROLY PRE PRÍSTAVY BRATISLAVA A KOMÁRNO

Updated: Jul 24, 2018


Verejné prístavy a.s., verejné prístavy, public ports, Bratislava

Verejné prístavy, a.s. ohlasuje zámer nového systému kontroly vstupov do areálov vo verejných prístavoch v Bratislave a Komárne. Hlavným z dôvodov je zvýšenie prehľadu o tom, čo sa do areálov prístavov dovezie aj s ohľadom na environmentálnu záťaž.  Pre zabezpečenie funkčného a spoľahlivého systému kontroly, ako aj pre zvýšenie transparentnosti výberového procesu sa v prvom kroku rozhodla podrobne zmapovať aktuálny stav prostredníctvom odbornej štúdie realizovateľnosti „Kontrola vstupu do verejných prístavov Bratislava a Komárno“. 

Verejné prístavy, a.s., za celé obdobie od svojho vzniku v roku 2008 nedisponovala vlastným riešením kontroly. V súčasnosti sú vstupy do areálov verejných prístavov kontrolované súkromnou spoločnosťou, ktorá vykonáva prekládkové služby v areáli.


Cieľom návrhu je identifikácia najvhodnejšieho spôsobu zabezpečenia kontroly vstupu a odchodu osôb a dopravných prostriedkov v rámci areálov verejných prístavov Bratislava a Komárno. Návrh bude zahŕňať: identifikáciu existujúcich vstupov do areálov, identifikáciu rizikových lokalít, prípadne návrh na vytvorenie nových vstupov do areálu za účelom zjednodušenia kontroly vstupov a odchodov osôb a dopravných prostriedkov v rámci ako aj samotnej dostupnosti areálu.


Navrhované riešenie bude obsahovať návrh spôsobu kontroly vstupu a odchodu osôb a dopravných prostriedkov, evidenciu a archivovanie vstupov a odchodu osôb a dopravných prostriedkov, návrh komunikácie a odovzdávanie dát medzi prevádzkovateľom a spoločnosťou Verejné prístavy, a.s.. Súčasťou návrhu bude aj návrh sadzobníka vstupných poplatkov na základe kategórií (jednorazový vstup, návštevy, stáli zákazníci a pod.).


Prostredníctvom štúdie budú identifikované minimálne 2 variantné riešenia. Výber najvhodnejšieho riešenia bude vykonaný na základe porovnania technickej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti riešení. Na základe výsledného riešenia budú vytvorené podmienky vstupov a odchodu dopravných prostriedkov v rámci areálov verejných prístavov, ktoré sa následne zohľadnia v prevádzkovom poriadku spoločnosti Verejné prístavy, a.s.. Výsledné riešenie bude spracované do úrovne dokumentácie potrebnej pre výber zhotoviteľa realizácie riešenia. Návrh riešenia bude rešpektovať platnú legislatívu a normy v Slovenskej republike.


Z uvedenej štúdie vyplynie, ktorý variant je pre spoločnosť najvhodnejší. Nezávisle vypracovaná štúdia realizovateľnosti a následné obstaranie realizátora zvyšuje transparentnosť celého výberového procesu.


Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. v uplynulých týždňoch realizovala Výzvu na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky  „Kontrola vstupu do verejných prístavov Bratislava a Komárno“, ktorej víťazom sa stala spol. Radvise Group, s.r.o.. Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti, požiadavky na opis predmetu zákazky a ponúkol najnižšiu cenu.


Štúdia je financovaná z príjmov z podnikateľskej činnosti spoločnosti Verejné prístavy, a.s.. Náklady na jej realizáciu sú 32.000 eur bez DPH.

Comments


bottom of page