top of page

PRÍKAZ 01/2024: ZÁKAZ NA POLOHE SB107

PRÍKAZ PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNÉHO PRÍSTAVU Č. 01/2024


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 856 541, ako prevádzkovateľ verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo,

vydáva Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 01/2024

(ďalej aj ako „Príkaz“), podľa § 5 ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o vnútrozemskej plavbe“), a týmto Príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť, v nasledovnom znení:


i. Zakazuje státie, vyviazanie alebo iné umiestnenie plavidla/plavidiel na prístavnej polohe SB 107, nachádzajúcej sa vo verejnom prístave Bratislava, nákladný prístav, bazén Opravovňa lodí (NOL) (viď mapka v prílohe; presná definícia je uvedená v Prístavnom poriadku verejných prístavov Slovenskej republiky).


Týmto príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí vo vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť v súlade s § 5 ods. 5 zákona o vnútrozemskej plavbe.


Neuposlúchnutím tohto Príkazu sa dopustíte priestupku na úseku vnútrozemskej plavby podľa § 40 zákona o vnútrozemskej plavbe a zároveň sa môžete dopustiť priestupku podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov týmto Príkazom nie sú dotknuté.


Tento Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 01/2024 je platný odo dňa jeho zverejnenia a účinný od 05.07.2024, do odvolania.

Týmto sa ruší Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 14/2020.


Kompletné znenie dokumentu:


PPVP č.01_2024
.pdf
Download PDF • 90KB


留言


bottom of page