top of page

POKRAČUJEME V AKTIVITÁCH ROZVOJA V BRATISLAVE A KOMÁRNE

Updated: Aug 9, 2018

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s., pokračuje v strategických zámeroch rozvoja verejných prístavov v Bratislave a Komárne. Po zverejnení príprav plánov a aktivít modernizácie Master Planu pre prístav v Bratislave aj za účasti verejnosti a Master Planu pre prístav Komárno, na záver septembra pripravuje sympózium s odborníkmi a profesionálmi s významným vplyvom na rozvoj prístavnej činnosti.Pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti, Verejné prístavy, a. s. organizuje sympózium, v rámci ktorého sa uskutoční stretnutie osobností, ktoré svojou doterajšou prácou významne prispievali k rozvoju prístavnej činnosti na Slovensku za uplynulých desať rokov a tiež osobností, ktoré sú uznávanými odborníkmi v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a tvoria tak skupinu profesionálov, ktorí môžu mať významný vplyv na ďalší rozvoj prístavnej činnosti na Slovensku.


Cieľom stretnutia je zhodnotiť uplynulých desať rokov činnosti spoločnosti Verejné prístavy, a. s. vo väzbe na vykonané kroky na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy, zhodnotiť aktuálny stav prístavnej činnosti, jej silné a slabé stránky a z hľadiska budúcnosti pomenovať potenciál ďalšieho rozvoja so zhodnotením rizík, ktoré môžu mať vplyv na budúci rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy.


V uplynulých týždňoch spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vyberala realizátora odborného sympózia prostredníctvom prieskumu trhu a zisťovania predpokladanej hodnoty zákazky. V následnej výzve na predkladanie ponúk zvíťazila spoločnosť FISHNAJ, s.r.o. s najnižšou cenovou ponukou: 39.985 eur bez DPH.


Základné informácie o spoločnosti Verejné prístavy, a.s.:

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. je akciová spoločnosť so 100-percentným vlastníctvom štátu. To znamená, že náklady na jej bežnú prevádzku nie sú hradené zo štátneho rozpočtu, ale z príjmov z jej vlastnej podnikateľskej činnosti.


Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vykonáva nasledovné činnosti:

· zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja,

· zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch,

· prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,

· vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov,

· vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. je v súlade s § 5, bod (14) a s § 6 zákona o vnútrozemskej plavbe poverená výberom úhrad za používanie verejných prístavov. Výšku úhrad určuje a vyberá na základe sadzobníka schváleného ministerstvom.


Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. vykázala za účtovné obdobie roka 2017 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 828.332,62 eur.


ilustračné foto: pixabay.com

Comments


bottom of page