top of page

Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Verejné prístavy, a.s.


Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. so sídlom v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na generálneho riaditeľa spoločnosti.

Zoznam požadovaných dokladov ako podmienka pre účasť vo výberovom konaní:

3. profesijný štruktúrovaný životopis,

4. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu:

1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,

2. preukázaná prax v riadiacich (vedúcich) funkciách minimálne 5 (päť) rokov,

3. všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti,

4. občianska a morálna bezúhonnosť,

5. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

6. riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,

7. znalosť jedného cudzieho jazyka,

8. všeobecná znalosť zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

9. všeobecná znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

10. všeobecná znalosť ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

11. všeobecná znalosť zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

12. všeobecná znalosť zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

13. všeobecné vedomosti o aktuálnych témach v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy v SR.


Priebeh výberového konania

Výberového konania sa môže zúčastniť každý, kto bude spĺňať podmienky výberového konania. Výberové konanie prebieha minimálne v dvoch kolách. Výberové konanie sa skladá z písomného odborného testu a ústneho pohovoru, ktorý je hodnotený Výberovou komisiou.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášky do výberového konania je možné zasielať poštou alebo doručiť osobne do podateľne, a to na adresu Verejné prístavy, a.s. Prístavná 10, 821 09 Bratislava v zalepenej obálke s heslom : “Výberové konanie“ v termíne do 31.03.2024, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak bola v tejto lehote zásielka aj doručená adresátovi, nepostačí podanie zásielky na poštovú prepravu v uvedenej lehote.

Potvrdenie prijatia zásielky je možné žiadať emailom na adrese: vpas@vpas.sk


Bratislava dňa 06.03.2024Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page